Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomo∂ci franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomo∂ci
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Sprzedam Biznes arrow Wiedza - Sprzedaj?cy arrow Czy jestem gotowy...
wtorek, 22 styczeŮ 2019
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - Bran¬Ņa Reklamowa
Wynajmê Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, ¶wiêtoch³owice
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
StyczeŮ 2019
P W C P S N
311 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Odwiedzi≥o nas juŅ: 23972682
Czy jestem gotowy sprzeda? Swój biznes Drukuj E-mail
Je?eli my?lisz o sprzeda?y biznesu lub jeste? ju? przekonany ten artyku? i pozosta?e pozwol? Ci podj?? optymaln? decyzj? zwi?zan? ze sprzeda?? biznesu.


Pierwsze pytanie jakie zadaje sobie ka?dy sprzedaj?cy sw√≥j biznes brzmi: „Ile jest wart m√≥j biznes ?”. I bardzo dobrze, gdy podczas rozwa?ania sprzeda?y biznesu jest to pierwsza my?l, kt√≥ra nas nurtuje. Jakkolwiek lepiej od?o?y? na p√≥?niej to zagadnienie i przej?? do rzeczy, kt√≥re musisz wiedzie? zanim wr√≥cisz do tego pytania. Ten i pozosta?e artyku?y pomog? Ci zweryfikowa? czy jeste? gotowy sprzeda? biznes, gdy? je?eli pieni?dze s? jedynym powodem, dla kt√≥rego chcesz sprzeda? biznes to nie jeste? jeszcze gotowy go sprzeda?. Warto??, kt√≥r? ustalisz dla swojego biznesu nie jest najwa?niejsza, wa?na jest cena jak? rynek jest got√≥w za Tw√≥j biznes zap?aci?!


Kolejnym pytaniem do rozwa?enia jest „Czy naprawd? chcesz sprzeda? biznes?”. Je?eli masz wa?ny pow√≥d, dla kt√≥rego chcesz sprzeda? biznes, to zapewne si? tak stanie.  Mo?esz zwi?kszy? szans? sprzeda?y, je?eli potrafisz odpowiedzie? na drugie pytanie „Czy masz uzasadnienie dla Swoich finansowych oczekiwa?? Je?eli odpowied? tych dw√≥ch pyta? brzmi tak oznacza to, ?e powa?nie podchodzisz do sprzeda?y Swojego biznesu.


Wskazówka
Nie jest wa?ne ile uwa?asz, ?e jest wart Twój biznes lub ile za niego chcesz otrzyma?. Nie jest tak?e wa?ne na ile wycenia Twój biznes ksi?gowy, bankier, doradca lub najlepszy przyjaciel. Tylko rynek jest w stanie go wyceni?!


Pierwsze kroki
Dobrze, zak?adamy, ?e zdecydowa?e? si? sprzeda? biznes, zanim jednak pomy?lisz o dodaniu og?oszenia do serwisu KupSprzedajBiznes.pl lub skontaktujesz si? z najbli?szym doradc? biznesowym jest kilka elementów, które musisz na pocz?tku zebra?.


Zebranie najwa?niejszych informacji na temat biznesu:
- zysk i straty za ostatnie 3 lata
- deklaracje podatkowe wraz z dowodami wp?at (US i ZUS)
- lista ?rodków trwa?ych i wyposa?enia
- lista zaci?gni?tych kredytów przez firm? wraz z saldem i terminem dalszych sp?at
- wszystkie dokumenty zwi?zane z aktualnym leasingiem
- kopi? umowy franchisingowej (je?eli ma zastosowanie)
- szacowany remanent, inwentaryzacja (je?eli ma zastosowanie)
- informacje o zewn?trznych ksi?gowych, doradcach , itp.


Je?eli jeste? w?a?cicielem ma?ej firmy b?dziesz musia? poszuka? tych rzeczy. Wiele informacji zosta?o zapewne zapomniane, wi?c dobrym przygotowaniem b?dzie przeanalizowanie i pouk?adanie wszystkich informacji. Posiadaj?c wszystkie informacje w odpowiedniej kolejno?ci chronologicznej b?dziesz przygotowany, aby zaprezentowa? firm? potencjalnemu kupuj?cemu. Wszystko zaczyna si? od tych informacji.


Upewnij si?, ?e sprawozdania finansowe s? aktualne i rzetelne. Je?eli jest ju? po?owa roku sprawd? czy masz obliczenia za ostatni rok, rozliczenia podatkowe, a tak?e dane finansowe z pierwszej po?owy roku. Przygotuj wszystkie sprawozdania finansowe do prezentacji dla potencjalnego kupuj?cego, tak ?eby Twój biznes zosta? dobrze przedstawiony. W tym celu mo?esz skorzysta? z us?ugi doradcy biznesowego.
Jak si? przekonasz wycena ma?ej firmy najcz??ciej bazuje na rachunku przep?yw√≥w pieni??nych „cash flow”, kt√≥ry zawiera zysk firmy, ale tak?e zarobek w?a?ciciela, amortyzacj? i inne elementy.


Potencjalni kupuj?cy chc? przejrze? twoje dane finansowe. Bilans nie jest zazwyczaj wymagany chyba, ?e cena twojego biznesu wynosi 100–500 ty?. z? i wi?cej. Kupuj?cy chc? widzie? przychody i koszty, chc? wiedzie? czy po dokonaniu wszystkich wymaganych op?at biznes b?dzie m√≥g? funkcjonowa? dalej.

Je?eli Twój biznes po dokonaniu p?atno?ci nie pozostawia ?rodków na dalsz? dzia?alno?? prawdopodobnie nie zostanie sprzedany, chyba ?e znajdziesz kupuj?cego, który podejmie ryzyko lub specjalist? z bran?y, który poszukuje punktu zaczepienia np. w danej lokalizacji lub danej specyfiki dzia?alno?ci i b?dzie wiedzia?, ?e mo?e rozwin?? biznes.

« wstecz
 
 
biznes katalog stron