Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomo∂ci franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomo∂ci
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Sprzedam Biznes
wtorek, 22 styczeŮ 2019
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - Bran¬Ņa Reklamowa
Wynajmê Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, ¶wiêtoch³owice
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Odwiedzi≥o nas juŅ: 23972315
Najcz??ciej Zadawane Pytania Drukuj E-mail
Ile czasu mo?e trawa? sprzeda? mojego biznesu ?
Zazwyczaj zajmuje to ?rednio pomi?dzy pi??, a osiem miesi?cy. To jest tylko ?rednia warto??, w niekt√≥rych przypadkach dzieje si? to du?o szybciej, a w niekt√≥rych trwa to du?o d?u?ej. Im szybciej zbierzesz wszystkie potrzebne informacje o biznesie i rozpoczniesz promocj? sprzeda?y biznesu tym szybciej sprzeda? biznes. Wa?na jest na pocz?tku, tak?e jego wycena. Niekt√≥rzy sprzedaj?cy biznes, podaj?c zbyt wyg√≥rowan?  cen? za sw√≥j biznes, odrzucaj? wielu potencjalnych kupc√≥w, kt√≥rzy widz?c przeszacowan? cen? pomijaj? og?oszenie.


Co si? dzieje gdy jest potencjalny kupiec dla Twojego biznesu ?
Je?eli kupuj?cy jest zainteresowany Twoim biznesem, powinien wys?a? ofert?. Ta oferta lub propozycja mo?e zawiera? jedn? lub wi?cej mo?liwo?ci. Mo?esz zaakceptowa? propozycj? lub poda? w?asn?. Nale?y pami?ta? o tym, ?e je?eli nawet nie zaakceptujesz propozycji kupuj?cego mo?e on wielokrotnie sk?ada? nowe propozycje.
W pierwszym spojrzeniu na ofert? kupuj?cego mo?e ci si? wydawa? nie ciekawa jednak warto sprawdzi? j? dok?adnie, gdzie s? jej minusy oraz jakie daje korzy?ci.

Kiedy ty i kupuj?cy dojdziecie do porozumienia, powinni?cie wspó?pracowa? na rzecz wyeliminowania niejasno?ci jakie si? pojawiaj? po obu stronach transakcji. Wa?nym jest, aby wspó?pracowa? razem przez ca?y proces sprzeda?y. Nie chcesz chyba, aby kupuj?cy my?la?, ?e co? przed nim ukrywasz. Kupuj?cy mo?e chcie? przyprowadzi? zewn?trznych doradców, ksi?gowych itp., którzy pomog? mu oceni? otrzymane informacje. Gdy wszystkie warunki zostan? spe?nione, pozostaje tylko ko?cowe podpisanie dokumentów. Po pomy?lnie zako?czonej transakcji, pieni?dze trafi? do sprzedaj?cego biznes, a nowy w?a?ciciel zacznie zarz?dza? swoim biznesem.


Co powinienem zrobi? aby, sprzeda? mój biznes ?
Kupuj?cy oczekuje aktualnych informacji finansowych. Je?eli zatrudniasz ksi?gowego spraw, aby dane finansowe podane w og?oszeniu by?y zawsze aktualne. Je?eli zatrudniasz prawnika upewnij si?, ?e zna przepisy z zakresu nabywania w?asno?ci, udzia?√≥w lub akcji w firmie. Je?eli ty i kupuj?cy doszli?cie do porozumienia i chcecie szybko zamkn?? proces sprzeda?y biznesu, zazwyczaj w ci?gu kilkunastu dni do kilku tygodni chyba, zadbaj aby prawnik w  tym czasie przygotowa? wszystkie wymagane dokumenty, aby nie op√≥?ni? ca?ego procesu,– b?d? ju? przygotowany. Czas jest sednem w ka?dej transakcji biznesowej. Op√≥?nienie w zako?czeniu lub doko?czeniu transakcji poprzez nie przygotowanie na czas dokument√≥w wielokrotnie powoduje ponowne przeanalizowanie sytuacji przez kupuj?cego i ch?? dokonania zmian do pocz?tkowych postanowie? umowy.

« wstecz   dalej »
 
 
biznes katalog stron