Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomo∂ci franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomo∂ci
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Wynajm? Nieruchomo?? arrow Wiedza - Wynajmuj?cy arrow Informacje - Szukam Inwestora
czwartek, 17 styczeŮ 2019
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - Bran¬Ņa Reklamowa
Wynajmê Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, ¶wiêtoch³owice
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
StyczeŮ 2019
P W C P S N
311 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Odwiedzi≥o nas juŅ: 23904551
Informacje - Szukam Inwestora Drukuj E-mail
Wskazówki do stworzenia efektywnego og?oszenia
5 wskazówek, które pomog? Ci przyci?gn?? jak najwi?ksz? uwag? inwestorów w serwisie KupSprzedajBiznes.plProsty Opis w Nag?ówku Og?oszenia

Tw√≥j nag?√≥wek og?oszenia jest najwa?niejszy. Je?eli tw√≥j nie zach?ci kupuj?cego –inwestora, aby przeczyta? wi?cej, tracisz szans?. Pami?taj, ?e Twoje og?oszenie jest widoczne wraz z innymi 9 og?oszeniami widocznymi na stronie w tym samym czasie.
Musisz by? pewny, ?e kupuj?cy-inwestor sprawdzi szczegó?y Twojego og?oszenia jako pierwsze. Je?eli sprawdzi szczegó?y innego og?oszenia, mo?e ju? nigdy nie powróci? do Twojego og?oszenia.

Dobry nag?√≥wek zwr√≥ci uwag? kupuj?cego – inwestora od razu. Powinien przyci?ga? uwag?, ale nie myli? ! Powinien tak?e zawiera? co najmniej jedno okre?lenie Twojego biznesu. Na przyk?ad, je?eli sprzedajesz lub szukasz inwestora do Kawiarni, nag?√≥wek „Kawiarnia” du?o nie m√≥wi, jednak?e „Du?a Kawiarnia ze sta?ymi klientami” m√≥wi ju? dwie pozytywne rzeczy.
Je?eli w nag?ówku swojego og?oszenia nie wskazujesz pozytywnych elementów, dlaczego w kupuj?cy Рinwestor mia?by je zauwa?y? ?

Pami?taj: mo?esz zawsze edytowa? swoje og?oszenie jak cz?sto uwa?asz to za stosowne. Sprawd? inny nag?ówek w ka?dym tygodniu i sprawd? ilo?? wej?? do og?oszenia dla ka?dego z nich.Wska? Rodzaj Biznesu (Dzia?alno?ci) w Nag?ówku

Aby stworzy? efektywny nag?ówek og?oszenia upewnij si?, ?e okre?li?e? rodzaj biznesu.

Na przyk?ad, „Mo?liwo?? zarobienia 1.000.000 z? na rok” nie m√≥wi czy biznes to Restauracja ? Firma budowlana ? Hurtownia ? Nie tw√≥rz nag?√≥wka zagadkowego !
Dobrym nag?√≥wkiem mog?o by by?, np. „Bardzo Dochodowa Chi?ska Restauracja”, od razu okre?la jakiego rodzaju biznesu kupuj?cy – inwestor mo?e si? spodziewa?

Pami?taj, ?e wielu kupuj?cych Рinwestorów szuka potencjalnej mo?liwo?ci inwestycji w swoim regionie - województwie przeszukuj?c wszystkie kategorie. Je?eli twoje og?oszenie nie okre?la rodzaju biznesu, prawdopodobnie pomin? je w przegl?daniu.

Do góry


Ujawnij Miejsce Biznesu

Wskazanie miejscowo?ci, w której Twój biznes jest ulokowany jest jedn? z lepszych metod, aby kupuj?cy Рinwestor móg? znale?? og?oszenie. To jest naprawd? wa?ne wtedy, gdy og?oszenie znajduje si? w?ród wielu og?osze? z tego samego województwa.

Wielu potencjalnych kupuj?cych – inwestor√≥w przeszukuje baz? KupSprzedajBiznes.pl wybieraj?c wojew√≥dztwo i wpisuj?c nazw? miasta (np. Krak√≥w) jako s?owo kluczowe. Ten typ wyszukiwania poka?e tylko og?oszenia, kt√≥re znajduj? si? w danym wojew√≥dztwie i miasto zosta?o okre?lone jako np. „Krak√≥w”, „Krak√≥w – droga dojazdowa”. Og?oszenia, w kt√≥rych nie zosta?o podane miasto nie znajd? si? na li?cie wynik√≥w.

Inne wskazówki jak zidentyfikowa? lokalizacj? biznesu:
Im wi?ksze miasto tym lepiej.
Je?eli biznes po?o?ony jest w ma?ym mie?cie, ale blisko du?ego mo?na okre?li? po?o?enie biznesu w stosunku do du?ego miasta, np.: „Ponkowice – 20 km Krak√≥w”
Spowoduje wi?ksze zainteresowanie ni? samo „Ponkowice”. P√≥?niej w szczeg√≥?ach w podsumowaniu og?oszenia mo?esz opisa? mniejsze miasto, po?o?enie i jego zalety.

Kiedy lepiej nie wpisywa? nazwy miejscowo?ci i poda? j? dopiero przy zapytaniu przez potencjalnego kupuj?cego – inwestora ?
Je?eli obawiasz si?, ?e ujawnienie miejscowo?ci mo?e bezpo?rednio zidentyfikowa? Tw√≥j biznes, np. jeste? jedynym producentem w mie?cie, a ujawnienie tej informacji mog?oby ?le wp?yn?? na dzia?alno?? firmy. Mo?esz wtedy pozostawi? pole „miasto” puste.

Do góry


Zaproszenie do Kontaktu

Dobrze zredagowane og?oszenia typu Sprzedam Biznes lub Szukam Inwestora powinno zawiera? zaproszenie do kontaktu. Mo?esz je umie?ci? na ko?cu podsumowania og?oszenia, np. „Napisz po wi?cej szczeg√≥?√≥w tego dobrego biznesu. Wy?lij e-mail Teraz !” lub w numerze telefonu „zadzwo? 600 600 600” lub w polu do kontaktu „Jaros?aw Kowalski – czekam na kontakt”.

Gdziekolwiek to umie?cisz, nie zapomnij do??czy? sugestii dla potencjalnego kupuj?cego lub inwestora, aby to zrobi? Teraz.Przygotuj Jak Najrzetelniejszy Opis

Je?eli dokonujesz samodzielnie sprzeda?y bez pomocy doradcy biznesowego, Twoje og?oszenie stanowi pierwszy kontakt z potencjalnym kupuj?cym – inwestorem.

Upewnij si?, ?e Twoje og?oszenie przygotowuje kupuj?cego – inwestora do zadania odpowiedniego pytania przez e-mail lub telefon. Dobrze poinformowany inwestor cz??ciej zdecyduje si? na zakup lub inwestycje.

Rzetelny i pe?ny opis biznesu pozwoli kupuj?cemu – inwestorowi na zweryfikowanie czy faktycznie zamierza kupi? – zainwestowa? w ten biznes. Wyeliminuje to wiele niepotrzebnych zapyta? typu: „Prosz? przes?a? mi wi?cej informacji dotycz?cych biznesu – firmy”. Pe?ne rzetelne informacje, jasno przedstawione przyczyni? si? do zwi?kszenia zainteresowania ofert? zdecydowanych kupuj?cych – inwestor√≥w.

Oczywi?cie, decyzja o ilo?ci informacji, które ujawnisz w og?oszeniu nale?y do Ciebie. Wpisywanie wszystkich informacji mo?e wymaga? troch? wysi?ku i zaj?? troch? czasu, ale nale?y pami?ta? o tym, ?e w przysz?o?ci zaoszcz?dzimy czas nie podaj?c tych samych szczegó?ów w e-mail-ach od potencjalnych kupuj?cych Рinwestorów.


?yczymy powodzenia w znalezieniu zainteresowanego zakupem biznesu lub pozyskaniem inwestora.

 
 
biznes katalog stron