Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomo∂ci franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomo∂ci
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Szukam Inwestora arrow Wiedza - Szuk. Inwestora arrow Na co zwraca? uwag? przy zawieraniu umowy franczyzy?
∂roda, 16 styczeŮ 2019
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - Bran¬Ņa Reklamowa
Wynajmê Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, ¶wiêtoch³owice
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
StyczeŮ 2019
P W C P S N
311 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Odwiedzi≥o nas juŅ: 23904233
Na co zwraca? uwag? przy zawieraniu umowy franczyzy? Drukuj E-mail
Przede wszystkim biorca, decyduj?cy si? na przyst?pienie do systemu franczyz musi pami?ta?, ?e jest jedn? ze stron umowy i wprawdzie z natury rzeczy jest stron? s?absz?, niemniej ma prawo negocjowa? umow? z ca?? rozwag? i pe?n? ?wiadomo?ci? zgadza? si? na brzmienie poszczególnych
 klauzul. Je?li nawet dawca posiada gotowy „formularz” umowy, pewien posiadany od lat schemat, biorca nie musi zgadza? si? z twardymi ??daniami organizatora.

- Biorca przyst?puj?c do negocjacji musi by? g??boko przekonany, ?e rzeczywi?cie chce zawrze? umow? i wsp√≥?pracowa? z dawc?. Powinien dok?adnie zapozna? si? z charakterystyk? systemu i zgadza? si? na jednolite wyst?powanie na zewn?trz (wizerunek sieci), traktuj?c to jako szans? uczestniczenia w sukcesie i renomie ca?ego systemu.

- Biorca, kt√≥ry pomimo du?ej wiedzy na temat systemu, ma jakiekolwiek w?tpliwo?ci, powinien stara? si? zawrze? umow? wst?pn? – w ramach kt√≥rej b?dzie mia? prawo wypr√≥bowa? koncepcj? w formie eksperymentalnej. Je?eli odniesie sukces i utwierdzi si? w przekonaniu, ?e chce wsp√≥?pracowa? z dawc? w ramach systemu, zawiera umow? w?a?ciw? (stanowcz?). Nale?y tu jednak pami?ta?, ?e ju? przy zawieraniu umowy wst?pnej biorca musi podj?? si? obowi?zku zachowania poufno?ci know-how. Musi liczy? si? z tym, ?e ten obowi?zek mo?e zosta? wzmocniony zastrze?eniem kary umownej na wypadek jego naruszenia.

- Biorca powinien bardzo dok?adnie zapozna? si? z zobowi?zaniami, kt√≥re przyjmuje na siebie franczyzodawca.

- Istotne jest sprawdzenie, czy zosta?a jasno okre?lona prawna pozycja biorcy, czy dawca stawia tu jakie? szczeg√≥lne wymagania. Jest to bardzo wa?ny zapis, bo je?eli nawet w p√≥?niejszym czasie nast?pi przekszta?cenie podmiotu, to ca?? odpowiedzialno?? ponosi ten, kto wyst?powa? przy zawieraniu umowy w charakterze franczyzobiorcy i kt√≥remu zosta?o udzielone zezwolenie.

- W interesie biorcy le?y, aby umowa zawierana by?a na czas okre?lony, gdy? wtedy ewentualne zachodz?ce zmiany w otoczeniu przedsi?biorstwa nie b?d? mia?y wi?kszego wp?ywu na zmiany niekt√≥rych warunk√≥w umowy.

- Biorca powinien dok?adnie przyjrze? si? zapisowi o uprawnieniach kontrolnych dawcy. Wprawdzie dawcy przys?uguje takie uprawnienie moc? umowy, niemniej wszystkie zapisane klauzule nie mog? budzi? zastrze?e? z punktu widzenia ochrony konkurencji i nie mog? ingerowa? w sfer? swobody dzia?ania biorcy.

- Dla biorcy powinna by? jasna kwestia op?at, kt√≥re b?dzie ponosi?. Poniewa? ichwielko?? zale?y od specyfiki systemu (jego renomy, si?y rynkowej, zamo?no?ci), w tej cz??ci umowy dawca spraw? op?at mo?e potraktowa? do?? elastycznie.
Je?eli biorca spe?nia jego podstawowe warunki, dawcy poddaj? negocjacjom zarówno wysoko?? op?aty wst?pnej, jak i op?at bie??cych. Ustali? jednak nale?y w sposób nie budz?cy w?tpliwo?ci, w jakiej mierze i na jakich warunkach biorca b?dzie organizowa? lub uczestniczy? w lokalnych dzia?aniach promocyjno-reklamowych (poza ogólnokrajowymi, które zwykle nale?? do dawcy), jak b?dzie wygl?da?a odp?atno?? szkole? w trakcie trwania stosunku franczyzy, jak b?dzie wygl?da?a kwestia dostaw towarów (t? ostatni? kwestie powinny regulowa? szczegó?owo za??czniki do umowy, stanowi?ce jej integraln? cz???).

- Biorca powinien mie? ?wiadomo??, ?e dawca b?dzie chcia? moc? umowy zobowi?za? go do wy??cznego dzia?ania w ramach sieci (nie podejmowania dzia?a? dodatkowych ani konkurencyjnych). R√≥wnie? dawca b?dzie chcia? w maksymalnym stopniu zapewni? sobie ochron? tajemnic, kt√≥re przekazuje biorcy. Nale?y wi?c mie? nie tylko dobr? wol? i pewno?? dochowania tajemnic zawodowych, ale r√≥wnie? ?wiadomo?? kar gro??cych za niedope?nienie tego obowi?zku. Biorca nie tylko sam powinien dochowa? tajemnic, ale r√≥wnie? sam zobowi?za? swoich wsp√≥?pracownik√≥w do podobnego zachowania.

- Dla biorcy mog? si? okaza? bardzo wa?ne klauzule zapisane w ostatniej cz??ci umowy zwi?zane z postanowieniami na wypadek zbycia lub rozwi?zania umowy. Konieczne jest tu wyja?nienie np. czy dawcy b?dzie przys?ugiwa?o prawopierwokupu w przypadku zbycia przedsi?biorstwa. Czy prawo obejmie ca?e przedsi?biorstwo, czy poszczeg√≥lne jego sk?adniki (np. produkty, towary, materia?y, kt√≥re by?y w posiadaniu biorcy). Co stanie si? z biorc? systemu, gdy przedsi?biorstwo dawcy zmieni sw√≥j status (wskutek np. fuzji z innym). Biorca musi zabezpieczy? swoj? sytuacj? na wypadek, gdyby dosz?o do sytuacji wymagaj?cej wypowiedzenia (analogicznie jak w wi?kszo?ci przypadk√≥w czyni
to dawca). Na pewno zapis wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym mo?e dotyczy? wy??cznie sytuacji, gdy dawca pope?nia ra??ce nadu?ycia, np.:
− wbrew umowie nie udziela pomocy biorcy,
− narusza przyznane biorcy prawo wy??czno?ci do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci na danym terenie lub gdy
− zredukowa? dostawy swoich produkt√≥w (towar√≥w) tak dalece, ?e to ograniczenie uniemo?liwia mu spodziewany rozw√≥j przedsi?biorstwa franczyzowego.

- Biorca powinien wiedzie?, ?e spory wynikaj?ce z umowy, rozstrzygane s? przez s?dy polubowne. W przypadku podmiot√≥w krajowych przez S?d Arbitra?owy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, S?d Polubowny przy Zwi?zku Bank√≥w Polskich lub S?dy Gospodarcze (wydzia?y s?d√≥w powszechnych). W przypadku podmiot√≥w zagranicznych przez International Chamber of Commerce, American Arbitration Association b?d? Polubowny S?d Arbitra?owy w Wiedniu, dzia?aj?cy na u?ytek pa?stw Unii Europejskiej.
Chc?c zosta? franczyzobiorc?, trzeba mie? nie tylko podstawow? wiedz? na temat franczyzy, ale równie? spe?ni? wiele warunków zarówno finansowych, jak i dotycz?cych w?asnych umiej?tno?ci, cech osobowo?ci, które mog? pomóc w funkcjonowaniu w tym tak specyficznym systemie. Potencjalny franczyzobiorca musi równie? umie? odró?ni? prawdziwy system od podszywaj?cego si?
pod t? form?, równie? wiedzie?, ?e z chwil? przyst?pienia do sieci ma prawo negocjowa? warunki umowy, tak, aby mie? Рmimo znacznej zale?no?ci od dawcy Рpoczucie rozpoczynania partnerskiej wspó?pracy.
Zród?o: Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczo?ci
« wstecz
 
 
biznes katalog stron