Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomo∂ci franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomo∂ci
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Franchising arrow Wiedza - Biorcy arrow Na co zwraca? uwag? przy zawieraniu umowy franczyzy?
wtorek, 22 styczeŮ 2019
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - Bran¬Ņa Reklamowa
Wynajmê Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, ¶wiêtoch³owice
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
StyczeŮ 2019
P W C P S N
311 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Odwiedzi≥o nas juŅ: 23972489
Na co zwraca? uwag? przy zawieraniu umowy franczyzy? Drukuj E-mail
Przede wszystkim biorca, decyduj?cy si? na przyst?pienie do systemu franczyz musi pami?ta?, ?e jest jedn? ze stron umowy i wprawdzie z natury rzeczy jest stron? s?absz?, niemniej ma prawo negocjowa? umow? z ca?? rozwag? i pe?n? ?wiadomo?ci? zgadza? si? na brzmienie poszczególnych
 klauzul. Je?li nawet dawca posiada gotowy „formularz” umowy, pewien posiadany od lat schemat, biorca nie musi zgadza? si? z twardymi ??daniami organizatora.

- Biorca przyst?puj?c do negocjacji musi by? g??boko przekonany, ?e rzeczywi?cie chce zawrze? umow? i wsp√≥?pracowa? z dawc?. Powinien dok?adnie zapozna? si? z charakterystyk? systemu i zgadza? si? na jednolite wyst?powanie na zewn?trz (wizerunek sieci), traktuj?c to jako szans? uczestniczenia w sukcesie i renomie ca?ego systemu.

- Biorca, kt√≥ry pomimo du?ej wiedzy na temat systemu, ma jakiekolwiek w?tpliwo?ci, powinien stara? si? zawrze? umow? wst?pn? – w ramach kt√≥rej b?dzie mia? prawo wypr√≥bowa? koncepcj? w formie eksperymentalnej. Je?eli odniesie sukces i utwierdzi si? w przekonaniu, ?e chce wsp√≥?pracowa? z dawc? w ramach systemu, zawiera umow? w?a?ciw? (stanowcz?). Nale?y tu jednak pami?ta?, ?e ju? przy zawieraniu umowy wst?pnej biorca musi podj?? si? obowi?zku zachowania poufno?ci know-how. Musi liczy? si? z tym, ?e ten obowi?zek mo?e zosta? wzmocniony zastrze?eniem kary umownej na wypadek jego naruszenia.

- Biorca powinien bardzo dok?adnie zapozna? si? z zobowi?zaniami, kt√≥re przyjmuje na siebie franczyzodawca.

- Istotne jest sprawdzenie, czy zosta?a jasno okre?lona prawna pozycja biorcy, czy dawca stawia tu jakie? szczeg√≥lne wymagania. Jest to bardzo wa?ny zapis, bo je?eli nawet w p√≥?niejszym czasie nast?pi przekszta?cenie podmiotu, to ca?? odpowiedzialno?? ponosi ten, kto wyst?powa? przy zawieraniu umowy w charakterze franczyzobiorcy i kt√≥remu zosta?o udzielone zezwolenie.

- W interesie biorcy le?y, aby umowa zawierana by?a na czas okre?lony, gdy? wtedy ewentualne zachodz?ce zmiany w otoczeniu przedsi?biorstwa nie b?d? mia?y wi?kszego wp?ywu na zmiany niekt√≥rych warunk√≥w umowy.

- Biorca powinien dok?adnie przyjrze? si? zapisowi o uprawnieniach kontrolnych dawcy. Wprawdzie dawcy przys?uguje takie uprawnienie moc? umowy, niemniej wszystkie zapisane klauzule nie mog? budzi? zastrze?e? z punktu widzenia ochrony konkurencji i nie mog? ingerowa? w sfer? swobody dzia?ania biorcy.

- Dla biorcy powinna by? jasna kwestia op?at, kt√≥re b?dzie ponosi?. Poniewa? ichwielko?? zale?y od specyfiki systemu (jego renomy, si?y rynkowej, zamo?no?ci), w tej cz??ci umowy dawca spraw? op?at mo?e potraktowa? do?? elastycznie.
Je?eli biorca spe?nia jego podstawowe warunki, dawcy poddaj? negocjacjom zarówno wysoko?? op?aty wst?pnej, jak i op?at bie??cych. Ustali? jednak nale?y w sposób nie budz?cy w?tpliwo?ci, w jakiej mierze i na jakich warunkach biorca b?dzie organizowa? lub uczestniczy? w lokalnych dzia?aniach promocyjno-reklamowych (poza ogólnokrajowymi, które zwykle nale?? do dawcy), jak b?dzie wygl?da?a odp?atno?? szkole? w trakcie trwania stosunku franczyzy, jak b?dzie wygl?da?a kwestia dostaw towarów (t? ostatni? kwestie powinny regulowa? szczegó?owo za??czniki do umowy, stanowi?ce jej integraln? cz???).

- Biorca powinien mie? ?wiadomo??, ?e dawca b?dzie chcia? moc? umowy zobowi?za? go do wy??cznego dzia?ania w ramach sieci (nie podejmowania dzia?a? dodatkowych ani konkurencyjnych). R√≥wnie? dawca b?dzie chcia? w maksymalnym stopniu zapewni? sobie ochron? tajemnic, kt√≥re przekazuje biorcy. Nale?y wi?c mie? nie tylko dobr? wol? i pewno?? dochowania tajemnic zawodowych, ale r√≥wnie? ?wiadomo?? kar gro??cych za niedope?nienie tego obowi?zku. Biorca nie tylko sam powinien dochowa? tajemnic, ale r√≥wnie? sam zobowi?za? swoich wsp√≥?pracownik√≥w do podobnego zachowania.

- Dla biorcy mog? si? okaza? bardzo wa?ne klauzule zapisane w ostatniej cz??ci umowy zwi?zane z postanowieniami na wypadek zbycia lub rozwi?zania umowy. Konieczne jest tu wyja?nienie np. czy dawcy b?dzie przys?ugiwa?o prawopierwokupu w przypadku zbycia przedsi?biorstwa. Czy prawo obejmie ca?e przedsi?biorstwo, czy poszczeg√≥lne jego sk?adniki (np. produkty, towary, materia?y, kt√≥re by?y w posiadaniu biorcy). Co stanie si? z biorc? systemu, gdy przedsi?biorstwo dawcy zmieni sw√≥j status (wskutek np. fuzji z innym). Biorca musi zabezpieczy? swoj? sytuacj? na wypadek, gdyby dosz?o do sytuacji wymagaj?cej wypowiedzenia (analogicznie jak w wi?kszo?ci przypadk√≥w czyni
to dawca). Na pewno zapis wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym mo?e dotyczy? wy??cznie sytuacji, gdy dawca pope?nia ra??ce nadu?ycia, np.:
− wbrew umowie nie udziela pomocy biorcy,
− narusza przyznane biorcy prawo wy??czno?ci do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci na danym terenie lub gdy
− zredukowa? dostawy swoich produkt√≥w (towar√≥w) tak dalece, ?e to ograniczenie uniemo?liwia mu spodziewany rozw√≥j przedsi?biorstwa franczyzowego.

- Biorca powinien wiedzie?, ?e spory wynikaj?ce z umowy, rozstrzygane s? przez s?dy polubowne. W przypadku podmiot√≥w krajowych przez S?d Arbitra?owy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, S?d Polubowny przy Zwi?zku Bank√≥w Polskich lub S?dy Gospodarcze (wydzia?y s?d√≥w powszechnych). W przypadku podmiot√≥w zagranicznych przez International Chamber of Commerce, American Arbitration Association b?d? Polubowny S?d Arbitra?owy w Wiedniu, dzia?aj?cy na u?ytek pa?stw Unii Europejskiej.
Chc?c zosta? franczyzobiorc?, trzeba mie? nie tylko podstawow? wiedz? na temat franczyzy, ale równie? spe?ni? wiele warunków zarówno finansowych, jak i dotycz?cych w?asnych umiej?tno?ci, cech osobowo?ci, które mog? pomóc w funkcjonowaniu w tym tak specyficznym systemie. Potencjalny franczyzobiorca musi równie? umie? odró?ni? prawdziwy system od podszywaj?cego si?
pod t? form?, równie? wiedzie?, ?e z chwil? przyst?pienia do sieci ma prawo negocjowa? warunki umowy, tak, aby mie? Рmimo znacznej zale?no?ci od dawcy Рpoczucie rozpoczynania partnerskiej wspó?pracy.
Zród?o: Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczo?ci
« wstecz
 
 
biznes katalog stron