Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomo∂ci franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomo∂ci
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Franchising arrow Wiedza - Dawcy arrow Jak odró?ni? prawdziwy system franczyzowy
wtorek, 22 maj 2018
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - Bran¬Ņa Reklamowa
Wynajmê Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, ¶wiêtoch³owice
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
Maj 2018
P W C P S N
301 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Odwiedzi≥o nas juŅ: 22034605
Jak odró?ni? prawdziwy system franczyzowy Drukuj E-mail
Biorcy powinni by? pewni, ?e rozmawiaj?c z dawc? maj? do czynienia z prawdziwym systemem franczyzy, a nie jego podróbk?. Oczywi?cie dotyczy to sytuacji, gdy system jest ma?o lub prawie wcale nieznany, gdy nie mo?emy si? nic o nim dowiedzie?, a jedynie dysponujemy jego ofert?. W takiej sytuacji lepiej sprawdzi?, czy to,co oferuje potencjalny dawca jest rzeczywi?cie franczyz?.

Trzeba przede wszystkim by? pewnym, ?e:
1) potencjalny dawca ma tytu? prawny do korzystania z nazwy handlowej swojej sieci (jego firma jest zarejestrowana – na co posiada odpowiednie dokumenty);
2) prowadzi firm? przez pewien czas (im d?u?ej, tym lepiej) i odniós? sukces (znak jest znany, ma swoich klientów);
3) dzia?aj?cym placówkom zapewnia wsparcie handlowe i techniczne.

Zdaniem Polskiej Organizacji Franczyzodawców cechami wyró?niaj?cymi franczyz?
od innych systemów wspó?pracy przedsi?biorstw jest mi?dzy innymi:

- trwa?y, kontraktowy stosunek umowny ??cz?cy franczyzodawc? i franczyzobiorc?, z kt√≥rego wynika obowi?zek franczyzodawcy przekazywania franczyzobiorcy „know-how” w spos√≥b ci?g?y, przez ca?y okres obowi?zywania umowy, i kt√≥ry nak?ada na franczyzobiorc? obowi?zek uiszczania na rzecz franczyzodawcy op?at franczyzowych lub innych ?wiadcze?, w spos√≥b uzgodniony pomi?dzy
stronami;

- niezale?no?? gospodarcza, prawna oraz organizacyjna franczyzobiorcy wzgl?dem franczyzodawcy(czego odzwierciedleniem na gruncie polskiego systemu prawnego jest m.in. w przypadku dzia?alno?ci w ramach franczyzy adresowanej do konsument√≥w – posiadanie w?asnych kas rejestruj?cych).
Opieraj?c si? na tych cechach mo?na ?atwo sprawdzi? czy jest potencjalnym dawc? i ??da?
od niego udowodnienia, ?e spe?nia podstawowe kryteria.
Zr√≥d?o: Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci. 

« wstecz   dalej »
 
 
biznes katalog stron