Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomo∂ci franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomo∂ci
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Sprzedam Biznes arrow Wiedza - Kupuj?cy arrow Znajdowanie kapita?u poprzez fundusze Venture Capital
wtorek, 22 styczeŮ 2019
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - Bran¬Ņa Reklamowa
Wynajmê Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, ¶wiêtoch³owice
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
StyczeŮ 2019
P W C P S N
311 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Odwiedzi≥o nas juŅ: 23972245
Znajdowanie kapita?u poprzez fundusze Venture Capital Drukuj E-mail

I. Uwagi ogólne - wyja?nienie poj??

Fundusze venture capital to fundusze zamkni?te, kt√≥rych dzia?alno?? polega na tym, ?e grupa inwestor√≥w (najwy?ej kilkunastu) przeznacza pieni?dze na inwe­stycje okre?lonego typu - niepewne, ale mog?ce przynie?? wysokie stopy zwrotu. Najcz??ciej, ten spos√≥b finansowania inwestycji dotyczy sp√≥?ek niep?ynnych (nie notowanych na gie?dzie), z kt√≥rych nie mo?na wyj?? z dnia na dzie?, ale trzeba czeka?, a? firma w pe?ni si? rozwinie. Trzymaj?c si? ?ci?le wzor√≥w ameryka?­skich, nale?y wspomnie?, ?e fundusze typu venture capital inwestuj? w przedsi?­wzi?cia nowe, oparte na zaawansowanych technologiach (high-tech), kt√≥re bu­dz? du?e nadzieje na zysk, ale wi??? si? z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Jednak w Polsce domen? funduszy venture capital s? zwykle firmy, kt√≥re maj? dobry pro­dukt i odnios?y ju? sukces rynkowy, podbudowany szybkim wzrostem przez ostat­nie lata, a kt√≥rym brakuje kapita?u na szybszy rozw√≥j i zwi?kszenie zdolno?ci pro­dukcyjnych, zdobycie kolejnych nisz rynkowych lub rozw√≥j sieci sprzeda?y.
Kapita? wysokiego ryzyka jest jedn? z form finansowania rozwoju przedsi?biorstw prywatnych, dost?pn? zazwyczaj w postaci ?rednio- i d?ugoterminowych kapita­?√≥w inwestycyjnych. Fundusze venture capital poprzez obj?cie udzia?√≥w oraz akcji prywatnych lub prywatyzowanych firm, dziel? wraz z przedsi?biorstwami ryzy­ko zwi?zane z dzia?alno?ci? gospodarcz?, nie oczekuj?c z tego tytu?u dodatko­wych gwarancji czy zabezpiecze?. Staj?c si? wsp√≥?w?a?cicielami firmy oraz ma­j?c na uwadze fakt, ?e inwestowany kapita? jest obarczony powa?nym ryzykiem, inwestorzy finansowi licz? na wsp√≥?prac? zar√≥wno z przedsi?biorcami, jak i pozo­sta?ymi udzia?owcami firmy, staraj?c si? przyczyni? do podniesienia warto?ci przed­si?biorstwa i maksymalizacji d?ugoterminowych korzy?ci. Zwykle venture capital nie anga?uj? si? w bezpo?rednie zarz?dzanie firm?, utrzymuj? jednak kontrol? nad firm? poprzez udzia? swoich przedstawicieli w radach nadzorczych sp√≥?ek.

Podstawowym celem inwestycji jest wzrost warto?ci rynkowej przedsi?biorstwa. Zastrzyk kapita?u s?u?y zawsze sfinansowaniu konkretnego, precyzyjnie opraco­wanego programu inwestycyjnego. Najcz??ciej jest to wi?c zakup nowych ma­szyn i linii technologicznych, rozbudowa sieci sprzeda?y, zakup nowoczesnych narz?dzi sterowania produkcj? i procesem zarz?dzania. Cz?sto kapita? ten s?u?y tak?e restrukturyzacji finansowej czy te? zwi?kszeniu ?rodk√≥w obrotowych przed­si?biorstwa.

 
Zyski, które wypracuje firma s? z regu?y w ca?o?ci przeznaczane na jej dalszy rozwój, st?d podkre?la si? cz?sto, ?e nie mo?na liczy? na dywidendy w firmie, której udzia?owcem jest venture capital.

Fundusze venture capital tworzone s? przez inwestorów publicznych (agencje rz?dowe, w?adze lokalne) i prywatnych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, korporacje, fundusze emerytalne, szko?y wy?sze, osoby fizyczne).

Fundusze dok?adnie badaj? szans? projekt√≥w inwestycyjnych. Dok?adnie spraw­dzaj? informacje o partnerze i jego firmie, poznaj? odbiorc√≥w produkt√≥w, by prze­kona? si?, czy sprzeda? b?dzie ros?a. W przypadku startuj?cych „biznes√≥w" prze­prowadzaj? analiz? rynku. G?√≥wnie jednak chc? pozna? ludzi, kt√≥rzy b?d? prowadzi? lub prowadz? przedsi?biorstwo: czy s? kompetentni, przekonani o suk­cesie, co wiedz? o konkurencji i nowoczesnym zarz?dzaniu. Bardzo du?e zna­czenie ma strategia firmy i jej biznes plan na kilka najbli?szych lat.

Inwestycje planowane s? zwykle na okres od 3 do 7 lat, po czym fundusze z przed­si?wzi?cia wychodz?- akcje cz??ci firm wprowadzaj? na gie?d?, udzia?y innych zbywaj? na rynku poza gie?dowym. Szukaj? r√≥wnie? inwestor√≥w strategicznych, kt√≥rym sprzedaj? swoje udzia?y. Pierwotni w?a?ciciele bardzo rzadko odkupuj? cz??? udzia?√≥w nale??cych do funduszu, gdy? po zwi?kszeniu warto?ci firmy najcz??ciej brakuje im na to ?rodk√≥w. W uzasadnionych przypadkach fundusz venture capital mo?e podj?? decyzj? o pozostaniu strategicznym inwestorem d?u­goterminowym.

II. Formy finansowania venture capital

Przedsi?biorstwa jakie spotykamy na rynku znajduj? si? w r√≥?nych stadiach rozwoju, s? takie, kt√≥re dopiero powstaj?, inne wchodz? na zupe?nie nowy rynek, jeszcze inne wymagaj? restrukturyzacji. Produkt finansowy oferowany w formie kapita?u ryzyka musi wi?c by? dostosowany do problem√≥w, z jakimi boryka si? dane przedsi?biorstwo. Na og√≥? mo?emy m√≥wi? o nast?puj?cych formach finan­sowania oferowanych przedsi?biorstwom:

• Finansowanie fazy „zasiewu" (seed capital) - kapita? dostarczany na bardzo wczesnym etapie przedsi?wzi?cia, najcz??ciej na zbudowanie prototypu pro­duktu, przeprowadzenie wst?pnych bada? rynkowych, przygotowanie dok?ad­nego biznes planu, op?acenie procedury patentowej lub skompletowanie ze­spo?u mened?erskiego. Ze wzgl?du na du?e ryzyko inwestycyjne instytucje oferuj?ce kapita? ryzyka bardzo rzadko podejmuj? si? finansowania tego typu przedsi?wzi??, oferuje go niewiele funduszy. W Polsce praktycznie nie ma instytucji, dostarczaj?cych „kapita?u nasiennego" na rozruch firmy.

•        Finansowanie startu (start-up) - kapita? ryzyka w tym wypadku s?u?y rozpo­cz?ciu dzia?alno?ci i wej?ciu przez przedsi?biorc? ze swoimi produktami na rynek. Ta forma finansowania chocia? generalnie jest r√≥wnie? rzadko spoty­kana, najcz??ciej zwi?zana jest z przedsi?wzi?ciami z obszaru tzw. wysokich technologii, zwykle z finansowaniem ko?cowych prac nad rozwojem pro­
duktu i uruchomieniem przedsi?biorstwa.
•        Finansowanie wczesnego rozwoju oraz finansowanie ekspansji i wzrostu - wi?kszo?? funduszy preferuje inwestycje w rozw√≥j ju? dzia?aj?cych firm i woli wspiera? ich ekspansj? na rynku - kapita? dostarczany jest wtedy g?√≥wnie dla sfinansowania du?ych potrzeb inwestycyjnych lub rozwini?cie sieci dystry­bucji. Inwestycje te przybieraj? form? dofinansowania lub dokapitalizowania firmy. Ta druga forma realizowana jest poprzez niepubliczn? emisj? akcji i ma kilka zalet. Po pierwsze, inwestor w postaci venture capital zwi?ksza poziom zaufania do firmy, czego wynikiem jest z kolei powodzenie publicznej emisji akcji. Po trzecie, venture capital obejmuj?c akcje firm wchodz?cych na gie?­d? w transzy du?ych inwestor√≥w lub w ramach emisji kierowanej stabilizuje akcjonariat firmy.
•        Finansowanie operacji wykupu mened?erskiego - wykupy mened?erskie s? jedn? z bardziej popularnych w krajach Europy Zachodniej form finansowa­ ni? oferowanych przez kapita? ryzyka. Operacja ta polega na sfinansowaniu transakcji zakupu przez istniej?ce kierownictwo firmy akcji (udzia?√≥w) od dotychczasowych w?a?cicieli. Innym wariantem tej transakcji jest zakup akcji
przez zewn?trzn? grup? mened?ersk?, kt√≥ra w ten spos√≥b przejmuje zarz?­dzanie w firmie.
•        Zdarza si?, ?e fundusz udziela po?yczki lub gwarancji kredytowej firmie, w kt√≥­r? zainwestowa?.
Innymi rodzajami inwestycji funduszy venture capital s?:

•        prywatyzacja - charakterystyczny rodzaj inwestycji dla gospodarek Europy Wschodniej. Udzia? venture capital polega na przeprowadzeniu transakcji prywatyzacyjnej, restrukturyzacja - venture capital pomaga firmie w przeprowadzeniu restruk­turyzacji finansowej, gdy problemem jest zad?u?enie i brak kapita?u lub te? przygotowuje program restrukturyzacji operacyjnej, kiedy problemem s? b??­dy w zarz?dzaniu,
•        joint venture - rola venture capital w tego rodzaju przedsi?wzi?ciach polega na zbudowaniu silnej struktury organizacyjnej (znajomo?? rynku lokalnego). W przypadku, gdy partner osi?gnie swoje cele strategiczne fundusz odsprze­daje mu swoje udzia?y lub akcje w joint venture.
Tak w zarysie wygl?daj? g?√≥wne typy finansowania oferowane przez instytucje dostar­czaj?ce kapita? ryzyka. W rzeczywisto?ci mo?na jeszcze natkn?? si? na takie nietypowe produkty finansowe, jak finansowanie pomostowe, czy finansowanie procesu sanacji.

 
Obok kapita?u, instytucja oferuj?ca finansowanie ryzyka mo?e przedsi?biorstwu pom√≥c tak?e w inny, niezwykle cenny spos√≥b, np. jej przedstawiciele zasiadaj?cy w radzie nadzorczej to zazwyczaj ?wietni fachowcy znaj?cy wszystkie tajniki fi­nans√≥w, prawa, marketingu czy produkcji. Ich pomoc w wielu sytuacjach mo?e okaza? si? nieoceniona. R√≥wnie cenne s? kontakty jakie posiada instytucja oferu­j?ca kapita? ryzyka zar√≥wno w ?wiecie finans√≥w jak i biznesu. Mog? one zaowo­cowa? nowymi znajomo?ciami, kontraktami i formami wsp√≥?pracy.

Kapita? ryzyka ma jednak swoj? cen?. Przede wszystkim od przedsi?biorstwa oczekuje si?, ?e realizowany proces inwestycyjny doprowadzi do znacznego wzro­stu warto?ci przedsi?biorstwa. Dlatego te?, nikogo nie powinno dziwi? pytanie ze strony funduszu, czy roczna stopa zwrotu z inwestycji osi?gnie poziom co naj­mniej 30% - 40%. Instytucja oferuj?ca kapita? ryzyka jest dodatkowo bardzo wymagaj?cym udzia?owcem. Jej przedstawiciele praktycznie zawsze zasiadaj? w radzie nadzorczej ?ci?le kontroluj?c czy program inwestycyjny realizowany jest zgodnie z planem.

 

III. Warunki uzyskania kapita?u

Decyzje o inwestycji podejmowane s? w oparciu o znajomo?? rynk√≥w, ocen? perspektyw rozwoju firmy, czy ocen? jako?ci zarz?dzania - kwalifikacji w?a­?cicieli i kadry firmy, ich zdolno?ci mened?erskich, umiej?tno?ci poruszania si? na rynku.

Pozyskanie ?rodk√≥w finansowych z venture capital nie jest jednak rzecz? ?atw?. Przyk?adowo fundusz zagraniczny Kleiner Perkins, kt√≥ry pom√≥g? ju? stworzy? ponad 200 sp√≥?ek, otrzymuje rocznie oko?o 2500 biznes plan√≥w od szukaj?cych finansowego wsparcia sp√≥?ek. Z tej liczby tylko oko?o 100 sp√≥?ek ma szans? otrzy­ma? zaproszenie na szczeg√≥?owy przegl?d ich oferty, a praktyczne wsparcie w po­staci kapita?u otrzymuje niewiele ponad 20 sp√≥?ek.

1. Analiza projektów

Analiza projekt√≥w sk?ada si? z kilku faz, w kt√≥rych stopniowo ogranicza si? licz­b? ocenianych koncepcji. Najcz??ciej ca?y proces dzieli si? na ocen? og√≥ln? i ocen? szczeg√≥?ow?.

Najwa?niejszymi kryteriami s?u??cymi do wyboru przedsi?biorstw maj?cych sta­nowi? przedmiot inwestowania venture capital s?: mened?erowie, rynek, pro­dukt, finanse.

Na tym etapie, wskutek bardzo du?ej liczby z?o?onych wniosk√≥w, ostra selekcja musi by? prowadzona tak, aby zminimalizowa? prawdopodobie?stwo wyelimi­nowania projekt√≥w, kt√≥re mog?yby przynie?? wysoki doch√≥d. Dla szybkiej selek­cji niekt√≥re fundusze stosuj? formularze, w kt√≥rych dokonuje si? kr√≥tkiego opisu projektu.

Je?li chodzi o kadr?, to wa?ne s? kwalifikacje zar√≥wno specjalist√≥w od produkcji, jak i od marketingu z danej bran?y. Do oceny szczeg√≥?owej trafia jedynie 1/3 z?o­?onych wniosk√≥w.

Warunki przeprowadzania analizy szczegó?owej przez fundusz:

1. Utrzymanie dobrej renomy i dop?ywu ?rodk√≥w w przysz?o?ci przez zapewnienie odpowiedniego wzrostu kapita?u,
2. Obiektywna ocena nadmiernie optymistycznych projekt√≥w,
3. Ocena s?abych punkt√≥w przedsi?biorstwa w celu stwierdzenia, gdzie potrzebna jest najwi?ksza pomoc,
3. Podj?cie decyzji o wielko?ci kapita?u i warunkach inwestycji.

Celem dokonania szczeg√≥?owej analizy, sk?adaj?cy wniosek musi przedstawi? potencjalnemu inwestorowi szereg dokument√≥w. W sk?ad takiego standardowe­go pakietu wchodz?:
- bilanse i rachunki wynik√≥w - za okres ostatnich kilku lat w przypadku przed­si?biorstw ju? istniej?cych, a symulacyjne dla jednostek dopiero tworzonych, informacje o stosunkach kapita?owych w przedsi?biorstwie - kapita? w?asny, ciche rezerwy, po?yczki udzielone przez wsp√≥lnik√≥w na rzecz sp√≥?ki i ich zobowi?zania,
- plany i analizy dotycz?ce rozwoju przedsi?biorstwa na tle bran?y, projekcje zysku przeprowadzone na podstawie planowanych inwestycji oraz sprzeda?y na rynku krajowym i zagranicznym; projekcje zad?u?enia przedsi?biorstwa oraz jego obs?ugi; wariantowe plany finansowe okre?laj?ce dochodowo?? i p?ynno?? przedsi?biorstwa.
Plany rozwoju przedsi?biorstwa s? poddawane weryfikacji i ocenie przez anali­tyk√≥w funduszu b?d? zewn?trznych specjalist√≥w.

Jedn? z metod stosowanych przy podejmowaniu decyzji o wniesieniu kapita?u jest zestawienie i ocena mocnych i s?abych stron przedsi?wzi?cia.

Do mocnych stron nale?? nast?puj?ce fakty i ustalenia:
- wysoko?? planowanych udzia?√≥w pozwala na realizacj? projektu,
- przedsi?biorstwo i jego w?a?ciciele nie s? zad?u?eni w stopniu zagra?aj?cym bezpiecze?stwu finansowemu projektu,
- szans? i ryzyko dla przedsi?biorstwa udzia?owego i funduszu venture capital s? wywa?one w odpowiednich proporcjach,
- przedsi?biorstwo, po wniesieniu kapita?u przez fundusz venture capital, b?­dzie mia?o zapewnione finansowanie, tak?e w oparciu o inne ?r√≥d?a, w okre­sie co najmniej 2 lat,
- po wej?ciu kapita?owym funduszu venture capital dojdzie do ograniczenia w dostatecznym stopniu ryzyka specyficznego zar√≥wno dla samego projektu, jak i dla bran?y.

Do s?abych stron nale??:
- przewidywany zysk nie stwarza ?adnego pola manewru w przypadku wyst?­pienia b??d√≥w w planowaniu b?d? powstania nieprzewidzianych koszt√≥w,
- potencja? finansowy przedsi?biorstwa - nawet po wniesieniu udzia?√≥w przez fundusz venture capital - b?dzie zbyt niski, w szczeg√≥lno?ci w celu uzyska­nia kredyt√≥w bankowych,
- przedsi?biorstwo jest w du?ym stopniu uzale?nione od w?skiej grupy klien­t√≥w b?d? kraj√≥w (w przypadku importu czynnik√≥w produkcji b?d? eksportu swoich wyrob√≥w),
- produkcja przedsi?biorstwa jest uzale?niona od rzadkich czynnik√≥w produkcji, przedsi?biorstwo posiada s?ab? pozycj? konkurencyjn? na rynku, a w szcze­g√≥lno?ci niekorzystn? ocen? inwestora wywo?uje obawa, ?e planowane do sfinansowania przedsi?wzi?cie b?dzie mia?o zbyt ma?y udzia? w rynku,
- przewidziany do sfinansowania projekt by?by op?acalny tylko przy du?ej ska­li produkcji, kt√≥rej nie mo?e zapewni? dane przedsi?biorstwo, przedsi?biorstwo sprzedaje nieliczne produkty dla ma?ej liczby du?ych od­ biorc√≥w, a w szczeg√≥lno?ci niekorzystn? okoliczno?ci? jest sytuacja, gdy wy­soko?? pojedynczych zam√≥wie? ma zbyt du?y wp?yw na wysoko?? ??cznych obrot√≥w przy nieregularnie nap?ywaj?cych zam√≥wieniach.


Zestaw problem√≥w b?d?cych przedmiotem szczeg√≥?owej analizy z regu?y obej­muje nast?puj?ce kwestie:
- jako?? zespo?u zarz?dzaj?cego przedsi?biorstwem i mo?liwo?ci realizacji przez niego innowacyjnego projektu,
- charakter produktu (us?ugi) w aspekcie jego nowoczesno?ci oraz problem√≥w technicznych i technologicznych zwi?zanych z jego wytwarzaniem,
- potencja? rynku i perspektywy jego wzrostu, w szczeg√≥lno?ci przy uwzgl?d­nieniu mo?liwo?ci rozwoju nowej generacji wyrob√≥w oraz wej?cia na rynki zagraniczne, w aspekcie szans zapewnienia przedsi?biorstwu sukcesu i dopro­wadzenia do oczekiwanego wzrostu jego warto?ci w perspektywie 8-12 lat,
- spos√≥b finansowania projektu w oparciu o kapita? w?asny i obcy, koszty wnie­sienia kapita?u i ich optymalna wysoko??, przy uwzgl?dnieniu konieczno?ci zachowania niezb?dnego zakresu samodzielno?ci decyzyjnej przez przedsi?­biorstwo udzia?owe.2. Przedmiot analizy szczegó?owej

a) Przedsi?biorca i mened?erowie

Dla wielu funduszy venture capital, management przedsi?biorstwa jest najwa?­niejszym czynnikiem branym pod uwag? przy podejmowaniu decyzji o nabyciu w nim udzia?√≥w.

Do przeprowadzenia oceny przedsi?biorcy i zespo?u mened?erskiego fundusz venture capital ??da przedstawienia opisu stanowisk pracy wraz z informacjami dotycz?cymi wykszta?cenia i do?wiadczenia zawodowego os√≥b je zajmuj?cych. Ocena kwalifikacji przeprowadzana jest na podstawie dyplom√≥w wykszta?cenia, uko?czonych szkole? i kurs√≥w, certyfikat√≥w, uprawnie?, wyr√≥?nie?. Niezmier­nie wa?ne jest przy tym do?wiadczenie zawodowe oraz osi?gane dotychczas wyniki w zarz?dzaniu projektami. Du?? warto?? maj? pozytywne referencje uzyska­ne od ciesz?cych si? odpowiednim autorytetem by?ych prze?o?onych b?d? wsp√≥?­pracownik√≥w.

Od mened?er√≥w przedsi?biorstw innowacyjnych wymaga si? posiadania nast?­puj?cych cech osobowo?ci: energii, wiary we w?asne si?y, d??no?ci do rozwi?zy­wania problem√≥w, wytrwa?o?ci w realizacji przedsi?wzi?? o charakterze d?ugo­okresowym, umiej?tno?ci podejmowania ambitnych, ale realnych zada?, akceptacji cel√≥w dzia?ania i miernik√≥w oceny opartych na zysku, gotowo?ci do ponoszenia ryzyka w okre?lonych granicach, zdolno?ci do wyci?gania wniosk√≥w i wynikaj?­cej z nich niezb?dnej zmiany post?powania, gotowo?ci do ponoszenia osobistej odpowiedzialno?ci za podejmowane decyzje, umiej?tno?ci pracy w zespole.

b) Produkt

Szczeg√≥lne znaczenie ma techniczna wykonalno?? produktu, stopie? jego nowo­?ci, mo?liwo?ci wprowadzenia w przysz?o?ci nowych generacji produktu, spe?­nianie przez produkt norm bezpiecze?stwa, ochrony ?rodowiska, itp. Podobnie ocenia si? technologi?, mo?liwo?? jej wprowadzenia i wykorzystania, implikacje jej wprowadzenia.

W zale?no?ci od fazy projektu przedmiotem oceny s? rezultaty dotychczasowych prac badawczych i rozwojowych odnosz?cych si? do produktu (us?ugi) b?d? tech­nologii, harmonogram i koszty ewentualnych dalszych prac badawczo-rozwojowych, opinie na temat prototyp√≥w oraz reakcje na nie rynku. Ponadto, wa?ne s? informacje na temat przebiegu procesu produkcyjnego. Nale­?y okre?li? ewentualne krytyczne punkty, jak np. trudno dost?pne surowce, pra­cownicy o bardzo specjalistycznych kwalifikacjach, konieczno?? dotrzymania norm bezpiecze?stwa i jako?ci.

c) Rynek

Najwa?niejsze dla oceny rynku jest okre?lenie jego typu konkurencji, potencja?u popytu i jego przewidywanego rozwoju, rodzaju wyst?puj?cych na rynku grup klientów i ich wymaga? odno?nie ceny, jako?ci, obs?ugi.

W przypadku produkt√≥w innowacyjnych, przedsi?biorstwo wyst?puj?ce z wnio­skiem o sfinansowanie projektu musi przedstawi? przekonuj?c? strategi? marke­tingow? maj?c? na celu wykreowanie nowego segmentu rynku i jego jak najszer­sze wykorzystanie.

Przy ocenie rynku stwierdza si? czy wyr√≥b korzysta z ochrony patentowej. Je?eli nie ma na nim aktualnie konkurencji, nale?y stwierdzi? dlaczego i jakie jest praw­dopodobie?stwo pojawienia si? jej w najbli?szej przysz?o?ci. Nale?y te? opisa? konkurencj? od strony
jej mo?liwo?ci produkcyjnych i pozycji rynkowej. Oprócz analizy rynku zbytu, istotne znaczenie ma istnienie stabilnych rynków zaopatrzeniowych oraz ich stabilno??. To samo odnosi si? do rynku pracy.
 
d) Finansowanie

Przedsi?biorstwo zobowi?zane jest przez inwestora do z?o?enia odpowiednich dokument√≥w: symulacyjnych bilans√≥w, rachunk√≥w zysk√≥w i strat oraz zestawie­nia przep?yw√≥w pieni??nych, kt√≥re s? sporz?dzane najcz??ciej na okres trzech lat. Okre?laj? one potencja? wzrostu warto?ci przedsi?biorstwa. Dlatego te?, przed­si?biorstwo musi dok?adnie okre?li? za?o?enia, na podstawie kt√≥rych przygoto­wa?o plany finansowe i poda? materia? wyj?ciowy wykorzystany do wyliczenia zawartych w nich wska?nik√≥w. Ocena finansowych aspekt√≥w projekt√≥w uwzgl?d­nia r√≥wnie? koszty wniesienia udzia?√≥w kapita?owych do przedsi?biorstwa, pla­nowane kszta?towanie si? p?ynno?ci, wysoko?? kapita?u w?asnego potrzebnego do sfinansowania projektu, warunki na jakich wnoszone s? udzia?y oraz mo?li­wo?ci i koszty skorzystania z dodatkowych ?r√≥de? finansowania.

 
IV. Zako?czenie wspó?pracy z funduszem venture capital
Po kilku latach, gdy wreszcie zostan? osi?gni?te zak?adane cele, przychodzi czas na zdyskontowanie zysk√≥w z inwestycji. Wycofanie z inwestycji („wyj?cie z fun­duszu") mo?e by? zrealizowane na kilka sposob√≥w:

a) Sprzeda? akcji/udzia?ów inwestorowi strategicznemu

Rozwi?zanie to jest stosowane najcz??ciej. Wszystkie akcje b?d? udzia?y posia­dane przez instytucj? oferuj?c? kapita? ryzyka sprzedawane s? wybranemu inwe­storowi. Najcz??ciej jest to inwestor dzia?aj?cy w tej samej bran?y zainteresowa­ny dalszym inwestowaniem w przedsi?biorstwo. Mo?e si? jednak zdarzy?, ?e kupuj?cym b?dzie inwestor finansowy, co tak?e mo?e mie? dla przedsi?biorstwa wiele zalet.

b)    Wprowadzenie przedsi?biorstwa na gie?d?

Cz?sto spotykanym rozwi?zaniem jest tak?e wprowadzenie przedsi?biorstwa na gie?d? papier√≥w warto?ciowych. Akcje posiadane przez instytucj? oferuj?c? ka­pita? ryzyka sprzedawane s? w√≥wczas najcz??ciej w kilku transakcjach gie?do­wych na rzecz z g√≥ry wybranego inwestora.

c) Sprzeda? mened?erom

Innym rozwi?zaniem - rzadziej stosowanym ale równie? realnym - mo?e by? sprzeda? akcji/udzia?ów obecnemu kierownictwu firmy, pracownikom czy te? pozosta?ym w?a?cicielom.

d) Umorzenie akcji/udzia?ów

Kapita? ryzyka jest wynalazkiem tak starym, jak kapitalizm. Historycy zajmuj?cy si? gospodark? cz?sto wspominaj? o finansowaniu przez zamo?nych kupc√≥w i ma­gnat√≥w ryzykownych wypraw morskich dla zdobycia cennych kruszc√≥w i towa­r√≥w. Chocia? pierwowzor√≥w kapita?u ryzyka mo?na doszukiwa? si? w ?rednio­wieczu, ta niezwykle praktyczna forma finansowania w swojej obecnej formie narodzi?a si? pod koniec II Wojny ?wiatowej. ?wiat?o dzienne ujrza?o w√≥wczas wiele atrakcyjnych rozwi?za? i patent√≥w dotychczas s?u??cych wy??cznie woj­sku. Do ich cywilnego wdro?enia i zastosowania potrzeba by?o jednak kapita?u. Banki bardzo konserwatywne w swojej polityce kredytowej nie by?y zaintereso­wane finansowaniem prac nad produktami, kt√≥rych nazwy nie by?y zbyt ?atwe do zapami?tania - komputer, tranzystor. W ten w?a?nie spos√≥b narodzi? si? ca?y przemys? oparty na venture capital. Obecnie tylko w Europie dzia?a kilkaset funduszy oferuj?cych kapita? ryzyka. W roku 2000 dysponowa?y one na cele inwestycyjne kwot? ok. 48 mld Euro. Z kapita?√≥w tych skorzysta?o ok. 10000 przedsi?biorstw g?√≥wnie z takich sektor√≥w, jak dobra konsumpcyjne, telekomunikacja, kompute­ry, dobra inwestycyjne, ochrona zdrowia. W nast?pnym rozdziale, prezentujemy list? fuduszy venture capital inwestuj?cych w Polsce.
« wstecz
 
 
biznes katalog stron