Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomo∂ci franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomo∂ci
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Szukam Inwestora arrow Wiedza - Inwestor arrow O co pyta?, jakich informacji i dokumentów wymaga?
∂roda, 16 styczeŮ 2019
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - Bran¬Ņa Reklamowa
Wynajmê Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, ¶wiêtoch³owice
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
StyczeŮ 2019
P W C P S N
311 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Odwiedzi≥o nas juŅ: 23904129
O co pyta?, jakich informacji i dokumentów wymaga? Drukuj E-mail
Przede wszystkim, jak d?ugo istnieje sie?, jak? ewolucj? przesz?a w ostatnich latach, jaka jest si?a rynkowa znaku, stan i perspektywy rynku, na którym sie? dzia?a, poprosi? o list? i adresy punktów sieci (aby móc skontaktowa? si? z ju? dzia?aj?cymi przedsi?biorstwami i dokona? ewentualnej weryfikacji dostarczanych przez dawc? informacji), pyta? o liczb? i Przede wszystkim, jak d?ugo istnieje sie?, jak? ewolucj? przesz?a w ostatnich latach, jaka jest si?a rynkowa znaku, stan i perspektywy rynku, na którym sie? dzia?a, poprosi? o list? i adresy punktów sieci (aby móc skontaktowa? si? z ju? dzia?aj?cymi przedsi?biorstwami i dokona? ewentualnej weryfikacji dostarczanych przez dawc? informacji), pyta? o liczb? i przyczyny rozwi?zanych umów franczyzy w ostatnim roku, warunki, na jakich ma by? zawarta umowa, czas jej trwania, zasady przed?u?enia, wypowiedzenia, odst?pienia od umowy, ?ród?ach finansowania przedsi?wzi?? franczyzodawcy oraz ?ród?ach i zakresie pomocy finansowej, któr? franczyzodawca mo?e oferowa? franczyzobiorcy, opis programów szkoleniowych, list? produktów, pó?produktów, us?ug, sprz?tu, urz?dze? itp., które franczyzobiorca b?dzie musia? nabywa?, wynajmowa? itp. do prowadzenia dzia?alno?ci, ogranicze? dotycz?cych sprzeda?y, zakresu sprzedawanych dóbr lub ?wiadczonych us?ug, rodzaju odbiorców, zasi?gu geograficznego dzia?alno?ci franczyzobiorcy itp. Równie? mo?na dodatkowo poprosi? o informacje o osobach, z którymi biorca b?dzie zobowi?zany wspó?pracowa? lub b?d? mu rekomendowane, o osobach lub instytucjach, które mog? s?u?y? rekomendacj?.
 
Drugim wa?nym ?ród?em informacji mog? by? przedsi?biorcy aktualnie dzia?aj?cy w sieci franczyzowej. Dotarcie do nich mo?e okaza? si? trudne, niemniej nale?y spróbowa? zdoby? list? biorców u dawcy, który powinien j? posiada? w swojej bazie danych. Biorców nale?y pyta? o realne koszty inwestycji, o sposób i rzetelno?? wywi?zywania si? dawcy z obowi?zków, o zakres doradztwa i pomocy, której udziela, ogólnie o ocen? wspó?pracy. Nale?y si? liczy? z tym, ?e nie wszyscy b?d? chcieli udziela? takich informacji, trzeba okaza? zrozumienie. Pomóc mo?e przedstawienie si? kandydata, podanie troch? danych o sobie, wyja?nienie powodu zadawania pyta?. Cenne mo?e by? równie? spotkanie z by?ymi biorcami. Jednak w tym przypadku
w ocenie tego, co si? us?yszy, trzeba zachowa? pewn? rezerw?, gdy? przedstawiane opinie, czy powody odej?cia z systemu nie zawsze musz? by? obiektywne.
Wa?nym ?r√≥d?em informacji mog? by? stowarzyszenia bran?owe, stowarzyszenia franczyzy, w Polsce dzia?aj?ca Polska Organizacja Franczyzodawc√≥w, Agencje Rozwoju Regionalnego, Punkty konsultacyjno-doradcze dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci, Stowarzyszenia Inicjatyw Spo?eczno-Gospodarczych (istniej?ce przy nich „Fundusze por?czeniowe” – cz?sto sprawdzaj? dorobek biznesowy dawc√≥w). Mo?na zaczerpn?? informacji zar√≥wno o sieciach franczyzowych, jak i zintegrowanych w Instytucie Rynku Wewn?trznego i Konsumpcji w Warszawie.
 
Biorca mo?e skontaktowa? si? równie? z zagranicznymi przedstawicielstwami handlowymi i ambasadami, których atachaty handlowe niekiedy po?rednicz? w kontaktach z franczyzodawcami pochodz?cymi z ich macierzystych krajów.
Zród?o: Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci

dalej »
 
 
biznes katalog stron