Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomoci franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomoci
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Wynajm? Nieruchomo?? arrow Wiedza - Najemca arrow Dobór i selekcja franczyzobiorców
wtorek, 22 stycze 2019
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - Bran¿a Reklamowa
Wynajmê Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, ¶wiêtoch³owice
na Sprzeda¿ Bardzo Dochodowa Restauracja
na Sprzeda¿ Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
Stycze 2019
P W C P S N
311 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Odwiedzio nas ju: 23972223
Dobór i selekcja franczyzobiorców Drukuj E-mail
Wybór odpowiednich osób jako przysz?ych franczyzobiorców jest podstaw? sukcesu sieci.
Franczyzodawca powinien:
► sprecyzowa? warunki, jakie powinien spe?ni? biorca, aby przyst?pi? do sieci, a nast?pnie z sukcesem prowadzi? swoje przedsi?biorstwo,  ► okre?li? profil zawodowy biorcy, na który sk?ada si? zarówno zespó? cech osobowo?ciowych, jak
i umiej?tno?ci zawodowych,
► przygotowa? strategie pozyskiwania biorców, w ramach której powinny znale?? si? takie elementy, jak okre?lenie ?róde? poszukiwania biorców oraz procedury rekrutacji i selekcji.

Franczyzodawca okre?la wysoko?? kapita?u niezb?dnego do uruchomienia placówki franczyzowej. Posiadanie kapita?u nie mo?e by? jedynym czy decyduj?cym czynnikiem wyboru, niemniej dla dawcy jest to element wa?ny, gdy? dzi?ki inwestycji biorcy mo?e rozwin?? swoje przedsi?wzi?cie.
Powinien równie? okre?li? inne wymagania dotycz?ce placówki biorcy: prawa w?asno?ci, ewentualnie warunków dzier?awy oraz lokalizacji i wygl?du. Dawca okre?la profil zawodowy franczyzobiorcy.
Wymagania te z racji specyfiki formy wspó?pracy generalnie s? wysokie. Wynika to z faktu, ?e z za?o?enia sieci franczyzowe dzia?aj? pod znan? mark?, tym samym s? zobligowane do sprzedawania produktu wysokiej jako?ci oraz ?wiadczenia us?ugi na wysokim poziomie.

Franczyzodawcy poszukuj? ludzi, którzy chcieliby pracowa? w ramach systemu (sieci) podporz?dkowuj?c si? nie tylko korzy?ciom p?yn?cym z tego faktu, ale równie? pewnym ograniczeniom, na które musz? si? godzi?. Równocze?nie jednak chc? posiada? w?asn? firm? i na bie??co ni? kierowa?. Wymaga to przede wszystkim po?wi?cenia czasu, wysi?ku i zaanga?owania, przedsi?biorczo?ci, samodzielno?ci
i umiej?tno?ci pracy w zespole.
Okre?laj?c profil idealnego franczyzobiorcy mo?na uzna?, ?e powinni to by? ludzie pe?ni pasji, którzy lubi? prac? i wierz?, ?e mog? du?o z siebie da?. Osoby nastawione ambicjonalnie s? idealnymi reflektantami o najwi?kszych szansach osi?gni?cia sukcesu. Indywidualny franczyzobiorca musi by? dostatecznie zdrowy i energiczny, aby dobrze znie?? znaczny wysi?ek fizyczny i napi?cie nerwowe. Napi?cie nerwowe mo?e wynika? z ca?kiem nowego do?wiadczenia, jakim jest cz?sto ryzyko po?wi?cenia w przedsi?wzi?cie franczyzy ca?ego swojego maj?tku i ?rodków egzystencji. Ewentualny franczyzobiorca musi by? dostatecznie niezale?ny, aby potrafi? kierowa? przedsi?biorstwem i umia? wykazywa? si? inicjatyw?. Jednak równocze?nie musi umie? podporz?dkowa? si? regu?om systemu franczyzowego.

Z punktu widzenia stosunków panuj?cych w obr?bie systemu franczyzy istotne jest, aby dawca
i biorca darzyli si? nawzajem zaufaniem i szacunkiem. Franczyzobiorca jest kim?, komu dawca systemu powierza swoje nazwisko (mark?) i reputacj?. St?d te? element zaufania jest bardzo wa?ny. Zgodnie z zachodnimi standardami franczyzodawca powinien przynajmniej raz spotka? si? z potencjalnym franczyzobiorc? i jego wspó?ma??onkiem w ich domu.
W 80% przypadków franczyzodawcy, np. systemów gastronomicznych (najbardziej zunifikowanych), nie precyzuj? wymogu okre?lonego wykszta?cenia biorcy, niemniej za minimalne uznaje si? w wi?kszo?ci przypadków wykszta?cenie ?rednie.
Mened?erowie sklepów specjalistycznych z ekskluzywnymi kosmetykami, odzie?? czy salonów z us?ugami fryzjerskimi powinni, zdaniem wi?kszo?ci franczyzodawców, mie? wykszta?cenie wy?sze. Ogólnie mo?na stwierdzi?, ?e od franczyzobiorców kieruj?cych poszczególnymi jednostkami wymaga si? kwalifikacji i umiej?tno?ci mened?erskich. Natomiast od zatrudnionego personelu w wi?kszym stopniu specjalistycznych umiej?tno?ci. W przypadku sieci handlowych wyspecjalizowanych sprzedaj?cych luksusowy produkt, taki jak np. wysokogatunkow? kaw?, luksusowe perfumy, luksusowe ubranka dla dzieci, luksusow? konfekcj? dla kobiet istotna jest specjalistyczna wiedza
i umiej?tno?ci jej spo?ytkowania. Pracownicy sieci powinni wiedzie? du?o np. o w?a?ciwo?ciach kawy, jej gatunkach, sposobach parzenia, gdy? nabywca w tego rodzaju sklepach cz?sto oczekuje kwalifikowanej porady. Podobnie potrzebna jest znajomo?? kosmetyków, ich w?a?ciwo?ci, umiej?tno?? doboru do wieku, rodzaju skóry, upodoba?.
Sklepy z luksusow? odzie?? potrzebuj? sprzedawców znaj?cych tendencje mody, umiej?tno?? doradzania klientom. Podobnie sytuacja wygl?da w us?ugach kosmetycznych, fryzjerskich. Idealnym rozwi?zaniem np. dla perfumerii, posiadaj?cych salony kosmetyczne, by?oby zatrudnianie kwalifikowanych kosmetyczek nie tylko w salonie, ale równie? w sklepie. W Salonach Urody wymaga si? od fryzjerów aby nie byli tylko poprawnymi rzemie?lnikami „sprzedaj?cymi pi?kno”, ale równie? doradcami klientów, szerzej zorientowanymi w tendencjach mody, partnerami gotowymi umiej?tnie zasugerowa? zmiany w ca?ym wygl?dzie klientki.
 
W wielu systemach wymaga si? od franczyzobiorców pe?nego po?wi?cenia czasu, wysi?ku i zaanga?owania w prowadzenie placówki. Poszukuje si? ludzi radz?cych sobie z zarz?dzaniem du?? grup? pracowników. Czasami dawca wyznaje jako obowi?zuj?c? zasad? dla wszystkich franczyzobiorców terminowanie od najni?szych do
najwy?szych stanowisk, dlatego te? poszukuje „biznesmenów, którzy np. nie baliby si? równie? sta? przy grillu, co oznacza ich pe?ne zaanga?owanie w szerokie spektrum umiej?tno?ci”.
 
Reasumuj?c, potencjalny franczyzobiorca powinien posiada? nast?puj?ce cechy:
-  by? przedsi?biorczym, ambitnym, mie? silne pragnienie odniesienia sukcesu,
-  posiada? zmys? organizacyjny,
-  mie? do?wiadczenie w pracy z lud?mi, aby móc zarz?dza? du?ym zespo?em,
-  by? komunikatywny w kontaktach.
Pozosta?e warunki to:
-  gotowo?? do wzi?cia udzia?u czasem w d?ugotrwa?ym szkoleniu, pocz?tkowo w niepe?nym,
a nast?pnie w pe?nym wymiarze czasu pracy,
-  rezygnacja z dodatkowych zaj?? zarobkowych, ca?kowite po?wi?cenie swojego czasu na prac? dla firmy.
 
Zdaniem Grzegorza Chmielarskiego dyrektora Dzia?u Franczyzy McDonald’s Polska: „ka?dy franczyzobiorca jest indywidualnym – podejmuj?cym ryzyko dzia?alno?ci gospodarczej – niezale?nym przedsi?biorc? dzia?aj?cym we w?asnym imieniu i na w?asny rachunek: z w?asn? ksi?gowo?ci?, kontem bankowym
i odpowiedzialno?ci? za prowadzone interesy i zatrudnienie pracowników. On sam okre?la miar? swego sukcesu przez prac?, inicjatyw? i zaanga?owanie”.
Zofia Drohomirecka wspó?w?a?cicielka firmy Po?egnanie z Afryk? zwraca uwag?, ?e „Wybór franczyzobiorcy jest g?ównym problemem przes?dzaj?cym o jako?ci nowo otwieranego sklepu. Biorca powinien by? absolutnie przekonany do idei firmy.
Czasem ogólny poziom intelektualny franczyzobiorcy przes?dza o sukcesie w wi?kszym stopniu ni? znajomo?? zasad biznesu. Na przyk?ad „kandydat powinien bardziej lubi? kaw? ni? pieni?dze”, jego wiedza i umiej?tno?ci powinny kreowa? gusta klientów, chodzi tu nie tylko o umiej?tno?? doradzania w wyborze odpowiedniego
gatunku kawy, ale równie? przekonanie, ?e kaw? powinno si? pi? w porcelanowej fili?ance (!)”.
Kandydaci powinni by? nastawieni na zysk i d?ugotrwa?? dzia?alno??. Takie nastawienie jest bardzo wa?ne, gdy? w przypadku formu?y franczyzy zysk jest mo?liwy do osi?gni?cia po pewnym okresie dzia?alno?ci, a d?ugoletnia umowa jest w du?ym stopniu gwarantem rozwijania i doskonalenia wspó?pracy.
W?ród wymaga? stawianych franczyzobiorcom cz?sto istotny jest status spo?eczny. W sieci
o charakterze przedsi?biorstw rodzinnych dobrze widziane s? ma??e?stwa (umowy podpisuje jedna ze stron). W niektórych systemach jest idealn? kombinacj?, gdy? oboje partnerzy s? aktywni w przedsi?biorstwie. Natomiast tam, gdzie wspólna praca nie jest preferowana, bardzo wa?ne jest, aby ewentualny franczyzobiorca mia? ca?kowite poparcie swojego wspó?ma??onka. Niejednokrotnie od potencjalnych biorców wymaga si? rekomendacji (np. mo?e by? dobrze widziane do?wiadczenie zdobyte w firmie zagranicznej).

Zród?o: Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci 
« wstecz
 
 
biznes katalog stron