Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomo∂ci franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomo∂ci
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Szukam Inwestora arrow Wiedza - Inwestor arrow Obowi?zki franczyzodawcy
∂roda, 16 styczeŮ 2019
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - Bran¬Ņa Reklamowa
Wynajmê Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, ¶wiêtoch³owice
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
StyczeŮ 2019
P W C P S N
311 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Odwiedzi≥o nas juŅ: 23904306
Obowi?zki franczyzodawcy Drukuj E-mail
 Dawca ma wiele obowi?zk√≥w wobec swoich biorc√≥w, obowi?zk√≥w zar√≥wno w trakcie tworzenia przedsi?biorstwa biorcy, jak i dalszego dzia?ania w systemie. Przede wszystkim dawca powinien:
1) posiada? formalne prawo do u?ywania nazwy handlowej swojej sieci, znaku handlowego lub  
innych, wyró?niaj?cych znaków identyfikacyjnych, aby móc udzieli? biorcy zgody na ich u?ywanie. Jest to bardzo powa?ny obowi?zek, wi??e si? bowiem z udzielaniem biorcy prawa pe?nego korzystania z renomy w?asnego przedsi?biorstwa, a tak?e przyj?cia na siebie ryzyka uszczuplenia tej renomy w przypadku niepowodzenia.
2) móc zagwarantowa? ci?g?e dostawy wyrobów, pó?fabrykatów poprzez w?asn? ofert? lub po?rednictwo czy rekomendacj? wskazanych dostawców;
3) ujawni? swoje tajemnice zawodowe, które wypracowa? w swoim przedsi?biorstwie i które b?d? mia?y podstawowe znaczenie dla sukcesu ca?ego przedsi?wzi?cia, ale równie? zastrzec nie ujawnianie ich przez biorc? osobom trzecim. Mog? obejmowa? one: zasady organizacyjne, receptury, ?ród?a dostaw, zasady
obs?ugi klienta, zasady prowadzenia promocji itd.;
4) zapewni? sta?? opiek? organizacyjn? i szkoleniow? zarówno w zakresie rozruchu przedsi?wzi?cia, jak i w czasie dalszej wspó?pracy. Obejmuje ona m.in.
- pomoc polegaj?c? na wskazaniu ?róde? materia?ów i podstawowych wykonawców,
- pomoc przy prowadzeniu prac nad aran?acj? placówki (sklepu, restauracji
czy punktu us?ugowego), sta?e szkolenia;
5) prowadzi? globaln? kampani? reklamow? na rzecz ca?ej sieci;
6) prowadzi? badania rozwojowe, w tym w zakresie organizacyjnym, marketingowym, reklamowym i dzielenie si? ich wynikami z franczyzobiorcami;
7) wykaza? si? efektami prowadzenia swej dzia?alno?ci w odpowiednio d?ugim czasie.
 
?wiadomo?? wielu obowi?zków powinna obligowa? dawc? do: opracowania dobrej i sprawdzonej w jednostkach pilota?owych koncepcji dzia?ania i w jej ramach okre?lenia przedmiotu franczyzy, okre?lenia terytorium dzia?ania biorcy, warunków, jakie musi spe?nia? przedsi?biorstwo biorcy i on sam (jego predyspozycje zawodowe), procedury doboru biorców. Dawca powinien okre?li? swoje ?ród?a dochodów,
system zaopatrzenia, system sprawozdawczo?ci i procedury kontrolne.
Dawca powinien opracowa?: podr?cznik operacyjny, pakiet franczyzy, sposób jego promocji,
a nast?pnie sposób sprzeda?y licencji. Powinien zapewni? niezb?dnych pracowników, którzy b?d? sprzedawa? licencj? i w dalszej perspektywie sprawowa? nadzór nad prac? sieci. Do obowi?zków dawcy nale?y równie? przygotowanie umowy franczyzowej i procedur jej negocjowania.

Co najwazniejsze?

-  Sie? franczyzowa musi by? zawsze postrzegana jako ca?o??, dzia?a? w oparciu o jednolit? koncepcje marketingow?, w kt√≥rej biorca powinien pe?ni? istotn?, ?ci?le okre?lon? rol?.

-  Wypracowana przez dawc? strategia powinna zawsze mie? na celu utrwalania znaku handlowego (marki firmy) i temu podporz?dkowane powinny by? wszystkie dzia?ania. Dzia?alno?? marketingowa mo?e by? bardziej lub mniej scentralizowana, zale?nie od polityki firmy ustalane s? koszty dzia?a? marketingowych.
Mo?e by? wspólny fundusz reklamy, w którym uczestniczy finansowo biorca, mo?e dzia?ania globalne finansowa? tylko dawca. Dawca musi liczy? si? z tym, ?e z regu?y biorca uzupe?nia dzia?ania promocyjne, gdy zachodzi potrzeba uwzgl?dnienia specyfiki, np. terenu jego dzia?ania lub specyfiki samego produktu wymagaj?cego wzmocnionych czy specjalnych promocji.

-  Wa?ny jest image firmy, na dobry image trzeba zapracowa? satysfakcjonuj?cymi klienta dobrami i us?ugami, kt√≥re s? wynikiem r√≥wnie? dobrej organizacji i zarz?dzania. Istotne jest, aby dawca umia? wypracowa? sw√≥j w?asny styl, aby umia? odr√≥?ni? si? na rynku od innych. Jak wskazuje dotychczasowa praktyka, wszystkie przedsi?wzi?cia, kt√≥re odnios?y sukces rynkowy by?y innowacyjne, r√≥?ni?y si? od innych i to powodowa?o, ?e w?a?nie by?y wybierane przez nabywc√≥w.

-  Opracowana koncepcja przedsi?biorstwa musi by? sprawdzona w praktyce i potwierdzona sukcesem. Ma to bezpo?redni zwi?zek z posiadaniem znaku handlowego lub marki na rynku, gdy? tylko w praktycznej dzia?alno?ci mo?na zdoby? uznanie klient√≥w i zapewni? sobie ich lojalno?? dla znaku. Zakup pakietu franczyzowego dla biorcy b?dzie mia? sens tylko wtedy, gdy dawca zapewni mu sukces rynkowy.

-  System, metody, narz?dzia stosowane w sieci franczyzowej powinny by? tak opracowane, aby mog?y by? ka?dorazowo stosowane przy wchodzeniu do sieci nowych jednostek. Przes?anek do opracowa? wzorcowych powinny dostarczy? wyniki osi?gane w jednostkach pilota?owych. Nale?y jednak pami?ta?, ?e to, co zadzia?a?o w jednostce pilota?owej, niekoniecznie musi dawa? takie same efekty w jednostce biorcy, st?d wa?ne jest, aby uwzgl?dni? uwarunkowania funkcjonowania poszczeg√≥lnych biorc√≥w.

-  System franczyzy powinien by? oparty na utrzymaniu lojalno?ci biorc√≥w i zwi?kszaniu ich motywacji do pracy w ramach sieci. W przypadku systemu franczyzowego jest to zadanie trudniejsze ni? w przypadku klasycznego przedsi?biorstwa. Dbaj?c o public relations trzeba bra? pod uwag?, ?e sie? franczyzowa to pocz?tkowo kilka, a w przysz?o?ci kilkana?cie czy nawet kilkaset odr?bnych firm. Dlatego bardzo wa?ny jest wypracowany system komunikowania si? z biorcami i umo?liwienie im wzajemnej komunikacji.

-  Udzielanie licencji franczyzy ma by? dla dawcy ?r√≥d?em jego dochod√≥w i umo?liwia? mu rozw√≥j przedsi?biorstwa. Powinien jednak zdawa? sobie spraw? z tego, ?e w pocz?tkowym okresie funkcjonowania warto?? sprzeda?y w plac√≥wkach biorc√≥w mo?e by? stosunkowo ma?a, ale z drugiej strony dochody powinny przekroczy? koszty organizacji sieci. St?d te? wa?ne jest, aby wysoko?? op?at uzale?niona zosta?a od konkretnej sytuacji, zbyt niski ich poziom mo?e spowodowa? trudno?ci w utrzymaniu renomy systemu, z kolei zbyt wyg√≥rowane „wpisowe” mo?e zniech?ci? potencjalnych biorc√≥w. Dlatego te? nale?y wyprzedzaj?co zbada? dost?pno?? pomocy finansowej zar√≥wno dla siebie, jak i przysz?ych biorc√≥w. Projekt przygotowany przez dawc? powinien by? na tyle dobry, aby przekona? instytucje ?wiadcz?ce pomoc (np. bank), a nast?pnie da? dawcy szans? na wyst?pienie w roli por?czyciela lub tylko doradcy finansowego.

-  Dawca musi si? liczy? z tym, ?e biorca mo?e wymaga? udost?pnienia wielu informacji dotycz?cych jego firmy. Wprawdzie w Polsce nie ma prawnego obowi?zku ujawniania takich informacji, funkcjonuje on w wielu krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych i to, co dawca b?dzie chcia? biorcy udost?pni?, zale?y tylko i wy??cznie od jego dobrej woli, niemniej w interesie dawcy le?y, ?eby biorca by? ?wiadomy, do jakiej sieci przyst?puje, jakie ma szanse odniesienia sukcesu w tym okre?lonym systemie.
 ?r√≥d?o: Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci 
« wstecz   dalej »
 
 
biznes katalog stron