Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomości franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomości
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Szukam Inwestora arrow Wiedza - Szuk. Inwestora arrow Kszta?towanie struktury organizacyjnej
Sunday, 24 September 2017
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - Branża Reklamowa
Wynajmę Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, świętochłowice
na Sprzedaż Bardzo Dochodowa Restauracja
na Sprzedaż Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
Wrzesień 2017
P W Ś C P S N
282930311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Odwiedziło nas już: 17979366
Kszta?towanie struktury organizacyjnej Drukuj E-mail
Rozpocz?cie sprzeda?y licencji franczyzy wymaga od dawcy takiego ukszta?towania struktury organizacyjnej, aby biorcy (zw?aszcza pierwsi) otrzymali pe?en zakres us?ug.
Dlatego te? franczyzodawca powinien mie? dobrze zidentyfikowane obszary, w których b?dzie musia? dzia?a? organizuj?c sie? i ?wiadcz?c  us?ugi biorcy.


Odpowiednio przeszkoleni pracownicy o w?a?ciwych kwalifikacjach, którzy b?d? wykonywa? zadania zwi?zane z uruchamianiem i obs?ug? placówek franczyzowych.
Wst?pne potrzeby organizacyjne pocz?tkuj?cego franczyzodawcy mog? by? skromne, z czasem jednak b?dzie konieczne rozbudowanie struktury organizacyjnej i stopniowe dostosowywanie jej do rozwoju sieci.
Podstawowe obszary, w których trzeba zapewni? pomoc biorcom to: finanse, marketing, sprzeda? zezwole? oraz nadzór nad prac? sieci.
 
Obs?ugiwanie sfery finansowej pierwszych biorców u pocz?tkuj?cego franczyzodawcy
mo?e by? wykonywane przez pracowników zajmuj?cych si? tym obszarem w odniesieniu do jednostek w?asnych organizatora systemu. Osoby te powinny:
1) umie? oszacowa? prawid?owy poziom, na którym maj? by? ustalone op?aty franczyzowe tak, aby nie by?y za wysokie, zapewnia?y jednak niezb?dny poziom dochodów, a równocze?nie pokry?y wydatki na dzia?alno?? franczyzodawcy. Biorca ma równie? prawo oczekiwa?, ?e udzia? w sieci b?dzie dla niego op?acalny,
2) przygotowa? system ksi?gowy dla biorców i system sprawozdawczo?ci finansowej (informacje na temat sprzeda?y, zysków i strat itp.).
Informacje finansowe powinny by? przekazane w takiej formie i z tak? cz?stotliwo?ci?,
aby mog?y s?u?y? dawcy do:
-  kontrolowania wyników ka?dego biorcy,
-  umo?liwi? porównanie np. wyników osi?ganych przez w?asne placówki z placówkami franczyzowymi, porównanie planowanych wyników z rzeczywistymi itp.,
-  dostarcza? podstaw do kalkulacji pobieranych op?at i ewentualne wprowadzenie do nich zmian.
 
Sfera dzia?a? marketingowych
Z regu?y w pierwszym okresie dzia?ania dawca systemu nie potrzebuje zatrudnia? dodatkowych specjalistów do spraw marketingu. Je?eli ju? ma mo?liwo?? prowadzenia dzia?alno?ci marketingowej na potrzeby w?asnej firmy mo?e je z powodzeniem wykorzysta?. Po pewnym czasie zwykle rozbudowuje dzia? marketingu, gdy? b?dzie ros?o zapotrzebowanie na us?ugi promocyjne i marketingowe, cz?sto równie? badawczo-rozwojowe.
 
„Sprzeda?” (udost?pnienie) zezwole? franczyzowych
W pocz?tkowym okresie dawca systemu b?dzie musia? sam zajmowa? si? wyja?nianiem projektu, oferowanych us?ug oraz warunków umowy. Organizator sieci jest zawsze najbardziej odpowiedni? osob?, poniewa? najlepiej rozumie motywacje i w?tpliwo?ci ewentualnego biorcy, dotycz?ce podejmowania dzia?alno?ci w systemie franczyzy.
Nie jest wskazane rekrutowanie z zewn?trz specjalisty od sprzeda?y, gdy? wymaga?oby to wtajemniczenia go w specyfik? „sprzedawanych” licencji, a tym samym musia?by spe?nia? wiele warunków, mi?dzy innymi dobrej znajomo?ci idei franczyzy, jak i etycznego zachowania.
Dobrym rozwi?zaniem jest zatrudnienie osoby ju? pracuj?cej w firmie, która chcia?aby specjalizowa? si? w wykonywaniu tej funkcji i traktowa? j? jako awans zawodowy. Osoba ta powinna by? przede wszystkim przeszkolona w zasadach funkcjonowania placówek franczyzowych i szczególnie „wyczulona” na fakt, ?e licencja franczyzy jest szczególnym produktem, który wymaga specjalnych umiej?tno?ci jej udost?pniania. Nie powinien by? oferowany w sposób natr?tny, natomiast wymaga rzetelnej informacji, umiej?tno?ci oceny predyspozycji potencjalnego biorcy, przekonania go do zalet oferowanego przedsi?wzi?cia w sposób pozwalaj?cy równie? dostrzec wszystkie ograniczenia zwi?zane z uczestnictwem w systemie.
 
Zaopatrzenie sieci franczyzowych organizuj? komórki funkcjonuj?ce w przedsi?biorstwie organizatora systemu w sytuacji, gdy ?ród?em zakupu jest sam franczyzodawca. Komórka ta równie? odpowiada za rekomendowanie ?róde? zakupu towarów (w pocz?tkowym okresie równie? urz?dze?, mebli itp.). Organizacja systemu zaopatrzenia musi spe?nia? dwa podstawowe warunki – by? szybka i pewna. U?atwia to na pewno wprowadzenie systemów komputerowych umo?liwiaj?cych ??czno?? i szybkie sk?adanie zamówie?, równie istotna jest niezawodno??, bo to daje w ka?dym przypadku przewag? konkurencyjn?, mo?e to by? bezpo?rednie zaopatrywanie si? u dawcy lub po?redniczenie w zdobyciu towarów po konkurencyjnych cenach.
 
Nadzór nad prac? sieci obejmuje ca?? gam? spraw, pocz?wszy od doradczo-organizacyjnych, a? do funkcji kontrolnych. Bardzo cz?sto w pierwszym okresie zadania z tej dziedziny nale?? równie do osób odpowiedzialnych za „sprzeda?” licencji. Podsumowuj?c, nale?y stwierdzi?, ?e wst?pne potrzeby pocz?tkuj?cego franczyzodawcy, który dysponuje z regu?y ograniczonymi zasobami, sprowadzaj? si? do:
-  Sprzeda?y licencji, w któr? zaanga?owany jest przede wszystkim sam organizator systemu i ewentualnie jedna osoba pomagaj?ca mu, a z czasem wy??cznie odpowiedzialna za sprzeda?.
- Dzia?a? marketingowych – zaanga?owany sam w?a?ciciel przy pomocy swoich specjalistów i ewentualnie zewn?trznej agencji reklamowej oraz np. projektantów.
-  Zorganizowania zaopatrzenia – odpowiada za to dzia? zakupu obs?uguj?cy jednostki w?asne organizatora systemu.
- Nadzoru nad prac? sieci – wyznacza si? osob? odpowiedzialn? za „sprzeda?” zezwolenia, ewentualnie dodatkowo przenosi si? kogo? z jednej z jednostek franczyzodawcy.
-  Obs?ugi sfery finansowej – jest to domena pracowników firmy dawcy (ksi?gowi), dzia?aj?cy przy pomocy radców prawnych.
-  Zorganizowania szkolenia – w pocz?tkowym okresie mo?e zaj?? si? tym jeden z mened?erów jednostki w?asnej dawcy. Aby organizacja pierwszego etapu rozpoczynania dzia?alno?ci franczyzowej przebiega?a sprawnie, wa?ne jest  ?eby:

-  Sam dawca zaanga?owa? si? w maksymalnym stopniu w kontakty z potencjalnymi biorcami.
-  Maksymalnie wykorzysta? istniej?cy personel swojej firmy zarówno z przyczyn ekonomicznych, jak i z racji ich do?wiadczenia oraz mo?liwo?ci zaufania im.
-  Wszyscy zaanga?owani w „rozruch” przedsi?wzi?cia powinni do?o?y? maksymalnych stara? w funkcjonowanie jednostek pilota?owych.

?ród?o: Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczo?ci

dalej »
 
 
biznes katalog stron