Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomo∂ci franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomo∂ci
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Wynajm? Nieruchomo?? arrow Wiedza - Najemca arrow Dost?pne Na Rynku Zewn?trzne ?ród?a Finansowania Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorstw
wtorek, 22 styczeŮ 2019
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - Bran¬Ņa Reklamowa
Wynajmê Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, ¶wiêtoch³owice
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
StyczeŮ 2019
P W C P S N
311 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Odwiedzi≥o nas juŅ: 23972231
Dost?pne Na Rynku Zewn?trzne ?ród?a Finansowania Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorstw Drukuj E-mail
1. Kredyty Bankowe.

Kredyty s? najcz??ciej stosowanym przez MSP zewn?trznym ?ród?em finansowania. S?u?? zarówno finansowaniu potrzeb rozwojowych (kredyty inwestycyjne) jak i dzia?alno?ci bie??cej (kredyty obrotowe). Podstawowym kosztem kredytu s? odsetki, b?d?ce pewnym procentem od po?yczonej sumy p?aconym bankowi przez kredytobiorc?. Oprócz tego banki pobieraj? dodatkowe prowizje i op?aty takie jak prowizja przygotowawcza czy prowizja od niewykorzystanego salda kredytu. Odsetki s? zwykle p?acone okresowo (miesi?cznie, kwartalnie), niekiedy mog? by? pobrane z góry za ca?y okres kredytowania w formie dyskonta, czasem mog? by? p?acone jednorazowo na koniec okresu kredytowania.


1.1. Stopy procentowe.
Mówi?c o kredytach i kosztach z nimi zwi?zanych nic mo?na nie wspomnie? o stopach procentowych. Banki podaj?c informacji,1 o oprocentowaniu udzielanych przez siebie kredytów zawsze podaj? nominaln? stop? procentow?. Nominalna stopa procentowa podawana jest zwykle w skali roku i informuje nas jaki procent (w skali roku) od aktualnego zad?u?enia zap?acimy bankowi za postawiony do dyspozycji kapita?. Nale?y pami?ta?, ?e oprocentowanie jest naliczane codziennie od aktualnego salda zad?u?enia. Przyjmuj?c, ?e banki do oblicze? przyjmuj?c zwykle rok licz?cy 360 dni bank codziennie ksi?guje odsetki od naszego zad?u?enia w wysoko?ci równej: stopa procentowa nominalna / 360 * aktualne saldo zad?u?enia


Cz?sto banki aby zach?ci? nas do korzystania ze swoich us?ug operuj? poj?ciem rocznego kosztu kredytu, (np. w wysoko?ci 1 0%). Praktyki takie najcz??ciej s? stosowane przy po?yczkach gotówkowych i kredytach na zakup pojazdów przy których sp?aty kredytu nast?puj? w ratach miesi?cznych. Niski roczny koszt kredytu jest tu uzyskiwany dzi?ki temu, ?e odsetki s? p?acone od co miesi?c mniejszego salda zad?u?enia, dlatego wysoko?? p?aconych miesi?cznic odsetek jest coraz ni?sza, a w efekcie roczna suma odsetek liczona jako procent od ca?ej pocz?tkowej kwoty kredytu jest ni?sza od nominalnego oprocentowania. Jak wida? takie przedstawienie jest zr?cznym chwytem marketingowym, w rzeczywisto?ci jednak ca?y czas p?acimy odsetki w wysoko?ci nominalnego oprocentowania.


Kolejnym bardzo wa?nym poj?ciem jest realna stopa procentowa, która jest wyznacznikiem rzeczywistego kosztu kredytu po wyeliminowaniu czynnika inflacji. Dlatego tak naprawd? dopiero znaj?c realn? stop? procentow? mo?emy powiedzie? czy kredyt jest drogi czy tani (albo czy podro?a? czy te? nie w porównaniu z rokiem ubieg?ym). Realna stopa procentowa jest obliczana wed?ug nast?puj?cego wzoru:


Rr = ((1+Rn)/ / (1+i)) - 1


Rr - realna stopa procentowa
Rn - nominalna stopa procentowa i - ?rednioroczna stopa inflacji.1.2. Rodzaje kredytów.

1.2.1. Kredyty inwestycyjne.
S? to, jak zosta?o wcze?niej wspomniane, kredyty udzielane firmom na zrealizowanie konkretnego przedsi?wzi?cia inwestycyjnego. Mo?e to by? zbudowanie fabryki, nowa linia produkcyjna, ale tak?e pojedyncza maszyna, urz?dzenie czy pojazd mechaniczny Przedmiotem kredytowania mo?e by? ka?dy ?rodek zaliczany do maj?tku trwa?ego przedsi?biorstwa. Kredyty te s? zwykle udzielane na okres powy?ej roku, jednak nie d?u?szy od okresu amortyzacji kredytowanego ?rodka trwa?ego. W przypadku inwestycji, której okres realizacji jest roz?o?ony w czasie (np. budowa nowego zak?adu) kredyt mo?e by? wyp?acany transzami, a bank mo?e chcie? monitorowa? przebieg inwestycji i uzale?nia? wyp?acenie kolejnej transzy od w?a?ciwego spo?ytkowania poprzedniej. Sp?ata kredytu nast?puje zazwyczaj w ratach miesi?cznych lub kwartalnych, których wysoko?? mo?e by? cz?sto przedmiotem negocjacji (na przyk?ad ni?sze raty na pocz?tku, wy?sz? na ko?cu okresu kredytowania), cz?sto stosowana jest tak?e karencja w sp?acie, czyli odroczenie rozpocz?cia sp?at kredytu na pewien czas potrzebny do osi?gni?cia zdolno?ci produkcyjnej. Nale?y jednak pami?ta?, ?e odsetki s? tak czy inaczej naliczane od aktualnego zad?u?enia i kapitalizowane (naliczane s? odsetki od naros?ych odsetek), co spowoduje wzrost przysz?ych obci??e?, nie nale?y wi?c okresu karencji niepotrzebnie przed?u?a?. Hanki w zale?no?ci od wielko?ci realizowanego przedsi?wzi?cia mog? wymaga? od firmy ró?nych dokumentów takich jak: biznes plan, rachunek efektywno?ci inwestycji, prognozy finansowe na okres kredytowania, a tak?e stosowne opinie techniczne rzeczoznawców.
Zabezpieczeniem sp?aty kredytu mo?e by? hipoteka, zastaw rejestrowy lub przew?aszczenie maj?tku b?d?cego przedmiotem kredytowania wraz z cesj? stosownych polis ubezpieczeniowych na rzecz banku. W przypadku gdy ?rodki te s? nietypowe lub z innych przyczyn trudno zbywalne, albo uznane zostanie ryzyko inwestycji za wysokie bank zwykle b?dzie wymaga? dodatkowego zabezpieczenia rzeczowego, por?czenia lub gwarancji. Dodatkowe zabezpieczenie b?dzie te? z pewno?ci? wymagane w przypadku firmy rozpoczynaj?cej dzia?alno??.


1.2.2. Kredyt na zakup samochodów.
Specyficznym rodzajem kredytu inwestycyjnego jest kredyt na zakup samochodów (osobowych i ci??arowych). Ze wzgl?du na to, ?e samochody s? ?rodkami powszechnie wyst?puj?cymi s? stosunkowo ?atwo zbywalne. Dlatego banki stosuj? w tym przypadku uproszczone procedury badania zdolno?ci kredytowej, mo?liwe jest tak?e ?atwiejsze uzyskanie takich kredytów przez firmy ma?e i nied?ugo prowadz?ce dzia?alno??. Zazwyczaj przedmiot kredytowania jest wystarczaj?cym rzeczowym zabezpieczeniem sp?aty kredytu (obecnie najcz??ciej ustanawia si? na nim zastaw rejestrowy wraz z cesj? praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku), wymagany jest zazwyczaj tylko pewien udzia? w?asny kredytobiorcy (min. 10-20% warto?ci), oraz bank zobowi?zuje kredytobiorc? do odnawiania polisy ubezpieczeniowej przez ca?y okres kredytowania.


1.2.3. Kredyty obrotowe.
Kredyty obrotowe s? przeznaczone do finansowania bie??cej dzia?alno?ci przedsi?biorstwa (sk?adników maj?tku obrotowego). S? najcz??ciej kredytami krótkoterminowymi i mog? wyst?powa? pod kilkoma postaciami.


1.2.4. Kredyt nieodnawialny wyp?acany jednorazowo.
Ca?a kwota kredytu jest przelewana na rachunek bie??cy kredytobiorcy, sp?ata mo?e nast?powa? w ratach lub jednorazowo na koniec okresu kredytowania.


1.2.5. Linia kredytowa.
Kwota kredytu jest stawiana na okre?lony czas do dyspozycji kredytobiorcy, który mo?e z niej skorzysta? w kwotach i terminach dla niego dogodnych. Bank pobiera zazwyczaj w tym przypadku oprócz standardowej prowizji przygotowawczej tak?e prowizj? od niewykorzystanego salda kredytu, jako wynagrodzenie za utrzymywanie ?rodków "w pogotowiu" - prowizja ta wynosi zwykle 0,2-1 % miesi?cznie.


1.2.6. Linia kredytowa odnawialna.
Podobnie jak w przypadku zwyk?ej linii kredytowej, firma mo?e korzysta? ze ?rodków w dogodnych dla siebie kwotach i terminach z tym, ?e mo?e wielokrotnie w okresie trwania umowy sp?aca? i ponownie zaci?ga? kredyt do okre?lonego umow? limitu zad?u?enia. Z punktu widzenia przedsi?biorstwa jest to bardzo wygodna forma kredytowania, pozwala bowiem zaoszcz?dzi? na odsetkach, umo?liwiaj?c korzystanie z kredytu wtedy gdy jest to uzasadnione (np. sezonowo?ci? sprzeda?y), firma nie p?aci zatem odsetek od ?rodków, które w danej chwili nie s? jej potrzebne.


1.2.7. Kredyt w rachunku bie??cym.
Kredyt ten jest udzielany firmom posiadaj?cym od pewnego czasu (przynajmniej kilka miesi?cy) rachunek bie??cy w banku, z pewnymi stabilnymi wp?ywami. Bank mo?e wtedy umo?liwi? takiej firmie przekraczanie stanu rachunku do okre?lonego salda debetowego. Kredyt jest automatycznie sp?acany z wp?ywów na rachunek bie??cy. Maksymalna wysoko?? kredytu jest uzale?niona od wysoko?ci ?rednich dziennych wp?ywów na rachunek bie??cy i zazwyczaj jest pewn? ich wielokrotno?ci? (zazwyczaj 10-30 krotno??). Zabezpieczeniem sp?aty jest najcz??ciej pe?nomocnictwo dla banku do dysponowania rachunkiem firmy (z mo?liwo?ci? zablokowania mo?liwo?ci wyp?at w??cznie). Kredyt w rachunku bie??cym posiada te same zalety co odnawialna linia kredytowa z tym, ?e dzi?ki automatycznym sp?atom mo?e jeszcze bardziej obni?y? koszty p?aconych bankowi odsetek. Kredyt w rachunku bie??cym jest dla firmy doskona?? rezerw? ?rodków pieni??nych na nieprzewidziane wydatki, eliminuje konieczno?? utrzymywania wolnych ?rodków na rachunku bie??cym.


1.2.8. Kredyt pod zastaw nale?no?ci.
Jest specyficzn? form? kredytu obrotowego podobn? do faktoringu. Kredytobiorca ceduje na bank prawo do swojej nale?no?ci niewymagalnej. Kredyt jest automatycznie sp?acany w momencie zap?aty kwoty nale?no?ci przez d?u?nika. Kredytobiorca jest zobowi?zany tylko do zap?acenia odsetek.


1.2.9. Kredyt dyskontowy.
Bank przejmuje w tym przypadku wierzytelno?? stwierdzon? wekslem firmy o dobrym standingu finansowym wyp?acaj?c kredytobiorcy kwot? nale?no?ci pomniejszon? o pobrane z góry odsetki za ca?y okres kredytowania (dyskonto).


1.3. Wymagania banków przy staraniu si? o kredyt.
Banki stawiaj? firmom staraj?cym si? o kredyt dwa podstawowe wymagania: posiadania zdolno?ci kredytowej rozumianej jako zdolno?? firmy do sp?aty kredytu i odsetek w okre?lonych umow? kredytow? kwotach i terminach, oraz przedstawienia odpowiedniego zabezpieczenia sp?aty kredytu. W celu weryfikacji zdolno?ci kredytowej potencjalnego klienta bank musi zdoby? szereg informacji na jego temat. Informacje te s? z jednej strony pozyskiwane poprzez wype?nienie prze kredytobiorc? odpowiednich bankowych druków (wniosek kredytowy, informacje dodatkowe itp.), z drugiej przez przedstawienie dokumentów stwierdzaj?cych jego sytuacj? finansow? w zale?no?ci od wielko?ci firmy i jej formy prawnej, a tak?e kwoty wnioskowanego kredytu b?d? to: deklaracje podatkowe, Bilans, Rachunek wyników. Rachunek przep?ywów pieni??nych druki F-01 i F-02, za okres ostatniego roku lub kilku ostatnich lat, oraz umo?liwienie wgl?du w ?ród?owe dokumenty ksi?gowe. Cz?sto banki wymagaj? tak?e od kredytobiorcy sporz?dzenia prognoz finansowych na okres kredytowania, w przypadku rozpoczynania dzia?alno?ci zazwyczaj konieczne b?dzie tak?e sporz?dzenie biznesplanu. Oprócz tego banki wymagaj? przedstawienia za?wiadcze? o terminowym regulowaniu zobowi?za? z tytu?u podatków i ubezpiecze? spo?ecznych, a tak?e w przypadku posiadania kredytów w innych bankach opinii o terminowo?ci sp?at.


1.4. Zabezpieczenia sp?aty kredytu.
Oprócz posiadania zdolno?ci kredytowej wymagane jest tak?e przedstawienie odpowiednich zabezpiecze? sp?aty. Dla banku istotne s? warto?? rynkowa proponowanego zabezpieczenia, oraz jego p?ynno?? czyli ?atwo?? ewentualnej sprzeda?y. W zwi?zku z tym najch?tniej przyjmowanymi zabezpieczeniami s? lokaty terminowe, bezpieczne papiery warto?ciowe, gwarancje bankowe i por?czenia podmiotów o bardzo dobrej sytuacji finansowej. W dalszej kolejno?ci zastawy rejestrowe na samochodach, ewentualnie na typowych maszynach i urz?dzeniach, lub towarach w magazynie. Banki ch?tnie przyjmuj? zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego poniewa? rejestrowany w s?dzie zastaw jest zobowi?zaniem samoistnym zwi?zanym z dan? rzecz? i nic wygasa nawet w przypadku sprzeda?y rzeczy przez kredytobiorc?. Zastawione przedmioty nie mog? by? tak?e zaj?te przez skarb pa?stwa (Urz?d Skarbowy, ZUS), Oprócz zastawu rejestrowego na przedmiocie bank zwykle wymaga aby by? on ubezpieczony, a prawa z polisy ubezpieczeniowej scedowane na jego rzecz. Kolejnym ch?tnie przyjmowanym przez banki zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomo?ci. Aby ustanowi? hipotek? nieruchomo?? musi posiada? wydzielon? ksi?g? wieczyst?, w której dokonuje si? wpisu o dokonaniu obci??enia na rzecz banku. Podobnie jak zastaw rejestrowy hipoteka nic wygasa w momencie sprzeda?y nieruchomo?ci. Ostatni? grup? zabezpiecze? stanowi? zabezpieczenia osobiste w praktyce przyjmuj?ce najcz??ciej form? weksla in blanco wraz z deklaracj? wekslow? wystawianego przez firm? (gdy posiada osobowo?? prawn?) lub w?a?cicieli firmy (gdy takiej osobowo?ci nic posiada). Wzmocnieniem si?y takiego zabezpieczenia jest solidarne por?czenie osób trzecich dokonywane poprzez z?o?enie podpisów na wekslu i deklaracji wekslowej. Nale?y pami?ta?, ?e wystawiony weksel daje wierzycielowi prawo do dochodzenia nale?no?ci z ca?ego maj?tku d?u?nika, oraz wszystkich por?czycieli wekslowych. Dobrym zabezpieczeniem dla banku mo?e by? tak?e cesja nale?no?ci od wiarygodnego finansowo podmiotu. Banki wyceniaj?c przedstawione zabezpieczenia stosuj? tzw. metod? ostro?nej wyceny co mo?e powodowa? niekiedy pewne niedoszacowanie ich rzeczywistej warto?ci. Oprócz tego staraj? si? aby warto?? zabezpiecze? przekracza?a kwot? kredytu (zazwyczaj minimalna warto?? zabezpieczenia to 120-150% kwoty kredytu).


1.5. Bariery w korzystaniu z kredytów i sposoby ich przezwyci??ania.
Przedstawione wy?ej wymagania powoduj?, ?e firmy ma?e i rozpoczynaj?ce dzia?alno?? cz?sto nic potrafi? im sprosta?. Pierwszy problem napotykaj? ju? przy próbie wype?nienia skomplikowanego formularza wniosku kredytowego, nast?pnie zderzaj? si? z konieczno?ci? sporz?dzenia bilansu, rachunku wyników i prognoz finansowych. Nawet je?eli uda im si? pokona? t? trudno?? napotykaj? barier? wymaganych zabezpiecze?, których warto?? w przypadku kredytowania m?odych i niewielkich Mmi (o ile nic jest to lokata lub gwarancja bankowa) musi zwykle oko?o dwukrotnie przekracza? kwot? udzielanego kredytu.
Szcz??liwie dla ma?ych firm polityka banków ulega obecnie zmianie i zaczynaj? wprowadza? specjalnie dla nich uproszczone procedury kredytowe i specjalne produkty. Powstaje te? szereg organizacji i firm zajmuj?cych si? doradztwem dla sektora MSP, które mog? pomóc ma?ym firmom w sporz?dzaniu dokumentacji finansowej, prognoz i biznes planów. Je?li chodzi o kwesti? zabezpiecze? istniej? specjalne fundusze por?cze? kredytowych, które mog? by? bardzo pomocne w tym zakresie.2. Leasing.

Tematyka leasingu zosta?a szerzej omówiona w odr?bnym artykule dlatego ograniczymy si? w tym miejscu do stwierdzenia, ?e leasing w porównaniu do kredytu jest zwykle dro?sz?(cho? nic jest to regu??), ale za to ?atwiej dost?pn? form? finansowania przedsi?wzi?? rozwojowych. Istniej? dwa podstawowe rodzaje leasingu: leasing operacyjny b?d?cy umow? podobn? do dzier?awy (leasingobiorca nic zalicza przedmiotu do swoich ?rodków trwa?ych), oraz leasing finansowy w swej istocie zbli?ony do kredytu. Wy?sza cena leasingu wynika z faktu, ?e wi?kszo?? dzia?aj?cych u nas firm leasingowych refinansuje si? w bankach komercyjnych sprzedaj?c im wierzytelno?ci z tytu?u umów leasingu. Op?ata leasingowa zawiera zatem zysk zarówno banku jak i firmy leasingowej. Wi?ksza dost?pno?? wynika z ?agodniejszych procedur oceny klienta stosowanych przez firmy leasingowe, co w du?ej mierze jest zwi?zane z tym, ?e leasingowany przedmiot przez ca?y czas trwania umowy jest w?asno?ci? firmy leasingowej, która mo?e go w przypadku zaniechania sp?at leasingobiorcy odebra?.3. Faktoring.

Faktoring jest jedn? z form finansowania nale?no?ci od odbiorców. Nic mo?na go jednak zaliczy? do kredytów, poniewa? umowa faktoringowa nie powoduje powstania zobowi?zania, a tylko przeniesienie (cesj?) stwierdzonej faktur? nale?no?ci korzystaj?cej z faktoringu firmy na rzecz banku lub innej wyspecjalizowanej firmy zwanej faktorem. Wynagrodzeniem faktora jest pobierane z góry oprocentowanie w formie dyskonta, zale?ne od terminu p?atno?ci (zazwyczaj do 60 dni), oraz ewentualnie prowizja. Umowa faktoringu jest zawierana na pewien okre?lony czas (zwykle do l roku), okre?lana jest w niej tak?e maksymalna kwota wykupionych jednocze?nie wierzytelno?ci faktoranta, (kwota ta nazywana jest limitem faktoringowym) Limit ten odnawia si? w miar? p?acenia przez d?u?ników za poprzednio wykupione wierzytelno?ci. Umowa okre?la równie? minimaln? kwot? pojedynczej faktury obj?tej wykupem. W praktyce wyst?puj? dwa rodzaje faktoringu: faktoring pe?ny, w którym faktor przejmuje pe?ne ryzyko zwi?zane z odzyskaniem wierzytelno?ci od d?u?nika (i nie ma w tym wzgl?dzie regresu w stosunku do faktoranta), oraz faktoring niepe?ny, gdzie faktorowi przys?uguje prawo do regresu w stosunku do faktoranta w przypadku gdy d?u?nik nic sp?aca wierzytelno?ci w okre?lonym terminie. W tym wypadku faktorant musi zap?aci? ca?? kwot? faktorowi i samemu zaj?? si? windykacj? nale?no?ci od d?u?nika. Oczywi?cie korzystniejszym dla firmy wariantem jest faktoring pe?ny, jednak wi??e si? on z wi?kszymi kosztami (faktor oczekuje premii za wi?ksze ryzyko). Poza tym w praktyce banki niech?tnie zawieraj? umowy faktoringu pe?nego (musz? w tym celu sprawdza? kondycj? finansow? ka?dego obj?tego nim odbiorcy), dlatego wi?kszo?? stanowi? umowy faktoringu niepe?nego. Mimo wszystko faktoring jest bardzo wygodnym ?ród?em finansowania bie??cej dzia?alno?ci dla ma?ej i ?redniej firmy.4. Forfaiting.
Forfaiting jest zbli?on? do faktoringu form? finansowania. S?u?y tak?e finansowaniu nale?no?ci, z tym ?e s? to nale?no?ci zwi?zane z transakcjami eksportowymi i pochodz?ce od podmiotów zagranicznych. Wymagane jest w tym przypadku zabezpieczenie dodatkowe w formie udzielonej importerowi przez zagraniczny bank gwarancji, awalu na wekslu lub akredytywy z odroczon? p?atno?ci?.5. Franchising (Franczyza).
Franchising nie jest form? finansowania w ?cis?ym tego s?owa znaczeniu. Wspominamy o nim w tym miejscu dlatego, ?e mo?e on w znacznym stopniu u?atwi? rozpocz?cie w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej, a tak?e ograniczy? pocz?tkowe koszty zwi?zane z inwestycjami, bie??cym finansowaniem dzia?alno?ci i marketingiem, a co za tym idzie zapotrzebowanie na zewn?trzne ?ród?a finansowania. Franchising jest d?ugoterminow? umow? udzielenia biorcy przez dawc? pozwolenia na u?ywanie jego firmy tzn. nazwy, znaków towarowych, nazw handlowych, zwi?zanych z prowadzeniem dzia?alno?ci technologii i systemów dystrybucji, oraz udzielenie wszelkiej niezb?dnej pomocy w tym zakresie. Dawcami s? najcz??ciej du?e, znane na rynku firmy, cz?sto s? to mi?dzynarodowe korporacje. Biorcami s? natomiast prywatne firmy lub osoby dopiero rozpoczynaj?ce dzia?alno?? gospodarcz?. W systemie franchisingu dzia?aj? firmy takie jak: Mc Donalds, Pizza I lut, Burger King, Benetton, Bata, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Rema 1000, Ford i wiele innych mi?dzynarodowych korporacji, a z firm polskich min: Orbis, Karen Notebook, Gabriel. Wynagrodzeniem dla dawcy, a kosztem dla biorcy s? op?aty licencyjne i op?aty w formie sta?ych kwot miesi?cznych lub okre?lonego procentu od obrotów p?acone na rzecz dawcy.

Korzy?ci z franchisingu w kontek?cie finansowym to przede wszystkim:
- mo?liwo?? uzyskania pomocy finansowej w formie po?yczki lub udzia?u franchisodawcy w kosztach inwestycji;
- mo?liwo?? dzier?awy sprz?tu przez biorc? (nabywanego przez dawc?);
- dostarczanie przez dawc? elementów wyposa?enia lokalu;
- finansowanie przez dawc? maj?tku obrotowego (opó?nione terminy p?atno?ci);
- ograniczenie kosztów: marketingu (promocji i reklamy), szkole? pracowników itp.:
- biorca korzysta z renomy i "si?y" dawcy co poprawia jego wiarygodno?? kredytow? w bankach, oraz pozycj? w negocjacjach handlowych z kontrahentami;
- wysokie prawdopodobie?stwo sukcesu rynkowego i przewidywalno?? dochodów;
- zwi?kszony poziom bezpiecze?stwa (korzystanie z "opieki" silnego partnera).

Wadami franchisingu s?:
- ograniczenie samodzielno?ci przedsi?biorcy i jego podporz?dkowanie firmie dawcy;
- "nierówne si?y" dawca ma zawsze silniejsz? pozycj? przetargow? od biorcy i mo?e mu narzuca? warunki umowy;
- wysokie koszty pocz?tkowe (op?aty licencyjne 10-6O ty?. USD);
- ograniczone mo?liwo?ci ekspansji i rozwoju;
- znaczne op?aty na rzecz dawcy zmniejszaj?ce zyskowno?? dzia?alno?ci.

Franchising jest zatem form? odpowiedni? dla przedsi?biorców nic maj?cych wizji stworzenia wielkiej firmy, chc?cych poprzesta? na ma?ym i przynosz?cym przyzwoite dochody przedsi?biorstwie, ceni?cych bezpiecze?stwo bardziej ni? niezale?no?? i w niewielkim stopniu sk?onnych do ponoszenia ryzyka.6. Fundusze Venture Capital

Fundusze Venture Capital s? to wyspecjalizowane firmy, cz?sto powi?zane z bankami i innymi instytucjami finansowym zajmuj?ce si? inwestowaniem w przedsi?wzi?cia charakteryzuj?ce si? wysokim ryzykiem, ale zarazem umo?liwiaj?ce osi?gni?cie bardzo wysokiej stopy zwrotu z zainwestowanego kapita?u.

Przedmiotem zainteresowania funduszy venture capital s? przedsi?wzi?cia innowacyjne i firmy o du?ym potencjale wzrostu. Szczególnie atrakcyjne dla tych funduszy s? zatem bran?e takie jak informatyka, us?ugi internetowe i szeroko poj?ta bran?a hi-tech. Jednak?e bran?a w której dzia?a firma nic jest tak naprawd? najwa?niejsza z punktu widzenia funduszu venture capital - najwi?ksze znaczenie ma dla nich element innowacyjno?ci w sferze produktowej lub rynkowej, bowiem tylko innowacje umo?liwiaj? osi?gni?cie przewagi konkurencyjnej i szybkie zdobycie rynku co jest warunkiem szybkiego wzrostu warto?ci firmy, venture capital interesuje si? g?ownie ma?ymi i ?rednimi firmami, które dysponuj? innowacyjnym produktem lub us?ug?. ?rodki funduszy venture capital inwestowane s? na pewien czas (z regu?y 3-10 lat) charakteryzuj?cy si? szybkim wzrostem firmy. Po ustabilizowaniu pozycji rynkowej venture capital odsprzedaj? posiadane udzia?y wprowadzaj?c akcje firmy na gie?d?, znajduj?c inwestora bran?owego lub odsprzedaj?c posiadane akcje pozosta?ym w?a?cicielom, w zale?no?ci od tego, która forma przyniesie im najwy?szy zysk.
Zatem venture capital mo?na zdefiniowa? jako kapita? w?asny wnoszony na ograniczony okres przez inwestorów zewn?trznych do ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw dysponuj?cych innowacyjnym produktem, metod? produkcji b?d? us?ug?, które nie zosta?y jeszcze zweryfikowane przez rynek, a wi?c stwarzaj? wysokie ryzyko niepowodzenia inwestycji, ale jednocze?nie w przypadku sukcesu przedsi?wzi?cia, wspomaganego w zarz?dzaniu przez inwestora, zapewniaj? znacz?cy przyrost warto?ci zainwestowanego kapita?u, który jest realizowany przez sprzeda? udzia?ów. Poniewa? fundusze VC zainteresowane s? wzrostem warto?ci firmy, ich interes jest zatem zbie?ny z interesem dotychczasowego w?a?ciciela, nic b?d? tak?e wywierane naciski na realizacj? bie??cych zysków (np. w formie dywidendy). Fundusze realizuj? polityk? zatrzymywania zysków w przedsi?biorstwie co powoduje szybszy przyrost warto?ci firmy.

Jednak?e przedsi?biorca rozpoczynaj?cy wspó?prac? z VC musi si? tak?e liczy? z cz??ciow? utraty kontroli nad swoj? firm?, fundusze s? bowiem bardzo aktywne w sferze zarz?dzania, co zwykle wychodzi firmie na dobre, poniewa? oprócz kapita?u zyskuje tak?e kadr? wykwalifikowanych menad?erów, a nale?y pami?ta?, ?e osoba która doskonale radzi?a sobie z zarz?dzaniem ma?? firm? zatrudniaj?c? kilkana?cie osób nie zawsze poradzi sobie np. w kierowaniu firm? zatrudniaj?c? 200 osób i posiadaj?ca rozbudowan? sie? dystrybucji. Fundusze VC mog? w niektórych przypadkach podj?? si? finansowania przedsi?wzi?cia ju? od fazy pomys?u, cz??ciej jednak anga?uj? si? w ju? istniej?ce firmy.


« wstecz   dalej »
 
 
biznes katalog stron