Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomo∂ci franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomo∂ci
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Formy Finansowania...
wtorek, 22 styczeŮ 2019
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - Bran¬Ņa Reklamowa
Wynajmê Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, ¶wiêtoch³owice
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Odwiedzi≥o nas juŅ: 23972687
Porównanie Ro?nych Form Finansowania Dzia?alno?ci Przedsi?biorstwa Drukuj E-mail
1. Finansowanie Wewn?trzne I Finansowanie Zewn?trzne.

Wewn?trznymi ?ród?ami finansowania w przypadku ma?ych firm nic posiadaj?cych osobowo?ci prawnej s? zwykle ?rodki w?a?ciciela (w?a?cicieli) firmy inwestowane w dzia?alno?? w momencie jej zak?adania, oraz wypracowane przez firm? w trakcie funkcjonowania. W przypadku firm jednoosobowych i spó?ek cywilnych (szczególnie tych, które nic sporz?dzaj ? sprawozda? finansowych) wyst?puje tu problem rozdzielenia ?rodków posiadanych przez firm? od ?rodków posiadanych przez w?a?ciciela. Dlatego za wewn?trzne ?ród?a finansowania mo?na tu uzna? wszystkie sposoby finansowania, które nic anga?uj? kapita?u osób trzecich (poza w?a?cicielami firmy). Problem ten nie wyst?puje w przypadku firm posiadaj?cych osobowo?? prawn? (spó?ki z o.o., spó?ki akcyjne). Za wewn?trzne ?ród?a finansowania uznajemy tu ?rodki wypracowane przez firm? w trakcie dzia?alno?ci, oraz tzw. zobowi?zania wewn?trzzak?adowe np. zobowi?zania x tytu?u wynagrodze? wobec pracowników. Jedynym kosztem o jakim mo?emy mówi? w przypadku korzystania z wewn?trznych ?róde? finansowania jest wcze?niej wspomniany koszt alternatywny (utraconych mo?liwo?ci). W przypadku finansowania zewn?trznego kosztem b?dzie oczekiwana przez podmiot udost?pniaj?cy nam ?rodki stopa zwrotu z inwestowanego przez niego kapita?u. Finansowaniem zewn?trznym b?dzie wi?c zarówno pozyskanie dodatkowego wspólnika czy udzia?owca, skorzystanie z us?ug funduszu venture capital, kredytu bankowego jak i leasingu.2. Kapita? W?asny i Kapita? Obcy.

Omówione w poprzednim punkcie wewn?trzne i zewn?trzne ?ród?a finansowania dostarczaj? przedsi?biorstwu kapita?u, który mo?e by? kapita?em w?asnym przedsi?biorstwa i kapita?em obcym (inaczej mówi?c zobowi?zaniem). Kapita? w?asny firmy mo?e pochodzi? zarówno ze ?róde? wewn?trznych jak i zewn?trznych. G?ównymi zewn?trznymi ?ród?ami kapita?u w?asnego s?:
- pozyskanie nowego udzia?owca (inwestora),
- pozyskanie funduszu venture capital,
- emisja akcji.

Z punktu widzenia ma?ych firm ostatni sposób mo?na pomin??, mo?e on by? niekiedy stosowany przez firmy ?redniej wielko?ci, jest jednak charakterystyczny dla du?ych firm. Podmioty dostarczaj?ce firmie kapita?u w?asnego nabywaj? automatycznie prawo w?asno?ci do pewnej (odpowiadaj?cej ich udzia?owi) cz??ci maj?tku przedsi?biorstwa, oczekuj?c jednocze?nie z tego tytu?u okre?lonych korzy?ci w postaci dochodów pieni??nych z udzia?u w zyskach i wzrostu warto?ci przedsi?biorstwa (a wi?c tak?e posiadanych udzia?ów, które b?d? mog?y z zyskiem sprzeda?). Jednak inwestuj?c swoje ?rodki musz? si? tak?e liczy? z mo?liwo?ci? uzyskania mniejszych ni? oczekiwane zysków, a nawet z ryzykiem utraty zainwestowanego kapita?u (w przypadku bankructwa). Dlatego koszt pozyskania kapita?u w?asnego b?dzie dla rentownej firmy zwykle wy?szy ni? koszt kapita?u obcego (oznacza konieczno?? dzielenia si? zyskiem), jest natomiast obarczony mniejszym ryzykiem (odwrotnie ni? dla inwestora). Mówi?c o kosztach kapita?u w?asnego ( w przypadku spó?ek prawa handlowego) musimy pami?ta? tak?e o tym, ?e wyp?aty dywidend s? dokonywane z zysku po opodatkowaniu (nie korzystamy z tarczy podatkowej). Pozyskuj?c kapita? w?asny z zewn?trznych ?róde? przedsi?biorca musi si? równie? liczy? z cz??ciow? (czasem nawet ca?kowit?) utrat? kontroli nad firm?.

Kapita? obcy przedsi?biorstwa reprezentuje jego zobowi?zania wobec ró?nych podmiotów. Podmioty dostarczaj?ce firmie kapita?u obcego po?yczaj? go na pewien z góry okre?lony czas za co oczekuj? wynagrodzenia w postaci oprocentowania. Odsetki od po?yczonego kapita?u stanowi? dla przedsi?biorstwa koszt (koszty finansowe) zmniejszaj?cy podstaw? opodatkowania. G?ównymi zewn?trznymi ?ród?ami kapita?u obcego s?:
- zobowi?zania z tytu?u dostaw i us?ug, oraz z tytu?u podatków i ZUS,
- kredyty bankowe,
- leasing finansowy (kapita?owy),
- emisja obligacji i innych papierów d?u?nych.

?ród?em kapita?u nie jest natomiast leasing operacyjny poniewa? przedmiot leasingu nie zalicza si? do ?rodków w?asnych przedsi?biorstwa. Pierwsze z wy?ej wymienionych ?róde? nie b?dzie przedmiotem naszego zainteresowania poniewa? wykracza poza poruszan? tematyk? komercyjnych ?róde? finansowania. Tak?e emisja papierów d?u?nych i obligacji jest ?ród?em wykorzystywanym g?ównie przez du?e i znane na rynku firmy, w zwi?zku z tym nie b?dzie szerzej omawiana. Natomiast kredyty bankowe i leasing finansowy wykazuj? szereg podobie?stw i zostan? dalej szerzej omówione. Wspóln? cech? wszystkich form finansowania przy pomocy d?ugu (pozyskiwania kapita?u obcego) jest to, ?e wierzyciel b?dzie domaga? si? zwrotu ca?ej po?yczonej kwoty wr?/, z nale?nymi odsetkami w okre?lonych umow? terminach bez wzgl?du na wielko?? osi?gni?tych przez firm? zysków. Powoduje to ?e pozyskiwanie kapita?u obcego wi??e si? z wi?kszym ryzykiem dla przedsi?biorstwa. Z wykorzystaniem w firmie kapita?u obcego zwi?zane jest poj?cie d?wigni finansowej. Nic wg??biaj?c si? w teoretyczne szczegó?y mo?na w du?ym uproszczeniu powiedzie?, ?e d?wignia finansowa jest wykorzystywana w celu zwi?kszenia rentowno?ci kapita?u w?asnego (czyli dochodów uzyskiwanych przez w?a?cicieli), je?eli dzi?ki po?yczeniu kapita?u firma zarobi wi?cej ni? wynosi warto?? p?aconych od niego odsetek, to zysk z kapita?u nale??cego do w?a?cicieli jest powi?kszany, czyli "lewarowany". Najlepiej b?dzie wyja?ni? to na przyk?adzie:
Przyjmijmy, ?e firma posiada w?asny kapita? 100 000 z? i nic korzysta z kapita?ów obcych (nie ma kredytów a za towary p?aci gotówk?). Osi?gany dochód miesi?czny wynosi 4 000 z?. Oznacza to, ?e rentowno?? jej kapita?ów wynosi w uj?ciu miesi?cznym 4%. Przyjmijmy, ?e dzi?ki dwukrotnemu zwi?kszeniu kapita?u jej przychody ze sprzeda?y zwi?ksz? si? tak?e dwukrotnie (zakupi wi?cej towarów na które znajdzie zbyt) i miesi?czny dochód wyniesie X 000 z?. Aby sfinansowa? dodatkowe zakupy firma si?gnie do kapita?ów obcych i zaci?gnie kredyt w wysoko?ci 100 000 z? od którego b?dzie p?aci? odsetki 24% w skali roku (2% miesi?cznic). Miesi?cznic koszty dodatkowe wynios? 2 000 z?, a wi?c zysk wyniesie 6 000 z?. Tak wi?c w?a?ciciel nic inwestuj?c ani z?otówki dzi?ki pozyskaniu kapita?u obcego zwi?kszy swoje dochody miesi?czne o 50%. Wiele firm (szczególnie z bran?y handlowej) zapomina jednak o zwi?kszonym ryzyku finansowania kapita?em obcym i wykorzystuje d?wigni? finansow? w zbyt du?ym zakresie popadaj?c przy tym cz?sto w k?opoty finansowe wynikaj?ce z utraty p?ynno?ci czasem ko?cz?ce si? nawet bankructwem firmy. Dlatego powinni?my pami?ta? o zachowaniu rozs?dnych proporcji pomi?dzy kapita?em w?asnym i obcym, co pozwoli na osi?gni?cie przez firm? maksymalnych korzy?ci przy ograniczonym poziomic ryzyka.3. Kapita? D?ugoterminowy i Kapita? Krótkoterminowy.

Jedn? z g?ównych ró?nic pomi?dzy kapita?em w?asnym i obcym jest czas na jaki zosta? postawiony firmie do dyspozycji. Czas jest okre?lony w przypadku kapita?u obcego, kapita? w?asny jest natomiast udost?pniony bezterminowo. Dlatego te? dziel?c ?ród?a finansowania maj?tku z punktu widzenia czasu na d?ugo i krótkoterminowe, kapita?y w?asne zawsze zaliczymy do kapita?ów d?ugoterminowych, natomiast kapita?y obce mo?na zaliczy? w zale?no?ci od okresu na jaki zosta?y nam udost?pnione na d?ugoterminowe - z terminem zwrotu powy?ej l roku (np. ?rednio i d?ugoterminowe kredyty) i krótkoterminowe (zobowi?zania, kredyty krótkoterminowe).
Planuj?c pozyskanie zewn?trznych ?róde? finansowania nale?y pami?ta?, ?e zmieni to tak?e proporcje pomi?dzy kapita?ami d?ugo i krótkoterminowymi, co po pierwsze wp?ynie na poziom kosztów (kapita?y d?ugoterminowe kosztuj? zwykle wi?cej ni? krótkoterminowe), po drugie na p?ynno?? finansow? (zwi?kszenie krótkoterminowych zobowi?za? spowoduje pogorszenie p?ynno?ci). W praktyce przyjmuje si? zasad?, nazywan? z?ot? regu?? finansow?, która mówi ?e firma powinna trwa?e aktywa (?rodki trwale) finansowa? kapita?em d?ugoterminowym (nazywanym tak?e kapita?em sta?ym). Je?eli kapita? sta?y przekracza warto?? trwa?ych aktywów mówimy, ?e firma posiada dodatni kapita? obrotowy. Posiadanie pewnego kapita?u obrotowego zmniejsza ryzyko utraty p?ynno?ci finansowej (w przypadku np. opó?nie? w sp?atach nale?no?ci przez odbiorców).

 

MAJ?TEK TRWA?Y


KAPITA? D?UGOTERMINOWY

(kapita? w?asny + zobowi?zania d?ugoterminowe)

MAJ?TEK OBROTOWY

KAPITA? OBOROTWY

 

KAPITA? KR√ďTKOTERMINOWY

(zobowi?zania krótkoterminowe)

 

Tab. 1 Kapita?y d?ugoterminowe i krótkoterminowe
4. Dost?pne Formy Finansowania w Zale?no?ci od Fazy Rozwoju i Wielko?ci Firmy.

Kwestia pozyskania ?róde? finansowania dotyczy zarówno firm rozpoczynaj?cych dzia?alno??, jak i od lat istniej?cych na rynku. Przedsi?wzi?cia inwestycyjne podejmuj? zarówno firmy ma?e jak i du?e. Najwi?ksze zapotrzebowanie na zewn?trzne ?ród?a finansowania maj? jednak firmy znajduj?ce si? w okresie rozwoju. Podobnie problem pozyskania zewn?trznego finansowania dzia?alno?ci bie??cej nasila si? w okresie rosn?cej sprzeda?y, wymagaj?cej powi?kszenia stanu zapasów oraz powoduj?cej rosn?cy poziom nale?no?ci od odbiorców. Wielko?? zapotrzebowania na ?rodki finansowe zale?y od rodzaju prowadzonej dzia?alno?ci jak i od realizowanej koncepcji rozwoju firmy. Przedsi?biorcy realizuj?cy koncepcj? dynamicznego wzrostu firmy maj? du?o wi?ksze zapotrzebowanie na finansowanie zewn?trzne od tych, którzy preferuj? prowadzenie dzia?alno?ci na mniejsz? skal? przy za?o?eniu pewnego stabilnego poziomu dochodów. Niestety, firmy rozpoczynaj?ce dzia?alno?? napotykaj? zwykle na du?e trudno?ci w pozyskaniu zewn?trznych ?róde? finansowania, szczególnie w zakresie pozyskania kredytów bankowych (zarówno inwestycyjnych jak i obrotowych). Sytuacja ta wynika g?ównie ze zwi?kszonego ryzyka kredytowania przedsi?biorstw w pocz?tkowych fazach dzia?alno?ci. Firmy takie najcz??ciej nic maj? bowiem ugruntowanej pozycji rynkowej, stabilnych rynków zbytu, nie posiadaj? zazwyczaj kapita?ów w?asnych, cz?sto nie posiadaj? maj?tku mog?cego stanowi? zabezpieczenie sp?aty kredytu. Du?o ?atwiej jest ma?ej lub rozpoczynaj?cej dzia?alno?? firmie pozyska? ?rodki poprzez leasing, koszt leasingu jest z kolei zwykle wy?szy od kosztu kredytu. Niektóre firmy realizuj?ce wyj?tkowo obiecuj?ce i innowacyjne przedsi?wzi?cia mog? uzyska? wsparcie finansowe tak?e od funduszów venture capital.


Dost?pno??

Kredyt

Leasing

Faktoring

Vanture Capital

Emisja Akcji

Stadium Rozwoju

Koncepcja przedsi?wzi?cia

-

-

-

+

-

Rozruch firmy

+

++

-

+

-

Ma?a firma

++

+++

++

++

-

?rednia firma

+++

+++

+++

+

+

- ?ród?o niedost?pne

+ trudno dost?pne

++ ?rednio dost?pne

+++ ?atwo dost?pne« wstecz   dalej »
 
 
biznes katalog stron