Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomo∂ci franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomo∂ci
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Szukam Inwestora arrow Wiedza - Inwestor arrow Finansowanie MSP poprzez Fundusze Inwestycyjne i Publiczny Rynek Kapita?owy
czwartek, 17 styczeŮ 2019
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - Bran¬Ņa Reklamowa
Wynajmê Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, ¶wiêtoch³owice
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
na Sprzeda¬Ņ Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
StyczeŮ 2019
P W C P S N
311 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Odwiedzi≥o nas juŅ: 23904587
Finansowanie MSP poprzez Fundusze Inwestycyjne i Publiczny Rynek Kapita?owy Drukuj E-mail
1. Wst?p.

Przedsi?biorstwo mo?na finansowa? pozyskuj?c ?rodki z wiciu ró?norodnych ?róde?. Wybór konkretnego ?ród?a finansowania zale?y od takich czynników, jak forma dzia?ania przedsi?biorstwa, stopie? jego rozwoju, czy po??dana struktura i koszt kapita?u. Celem niniejszego opracowania jest przybli?enie ma?ym i ?rednim przedsi?biorstwom metod pozyskiwania ?rodków za po?rednictwem funduszy inwestycyjnych typu venture capital i poprzez publiczny rynek kapita?owy. Opracowanie sk?ada si? z trzech cz??ci. Pierwsza zawiera omówienie form i uwarunkowa? ró?nych sposobów finansowania, w drugiej przedstawiono sposoby finansowania przedsi?biorstw poprzez fundusze inwestycyjne, a w trzeciej poprzez publiczny rynek kapita?owy, czyli przez gie?d? i rynek pozagie?dowy. Ponadto, na ko?cu opracowania zamieszczono szereg za??czników przybli?aj?cych konkretne zagadnienia poruszane w poszczególnych rozdzia?ach.


2. Metody Finansowania.

W pocz?tkowym okresie dzia?alno?ci ma?e i ?rednic przedsi?biorstwa finansowane s? najcz??ciej ze ?rodków w?asnych za?o?ycieli oraz z wypracowywanych zysków. W miar? rosn?cych potrzeb inwestycyjnych ?ród?a te okazuj? si? jednak niewystarczaj?ce i w?a?ciciele musz? podj?? decyzj? o pozyskaniu ?rodków zewn?trznych. Oprócz kredytu jednymi z najwa?niejszych ?róde? zewn?trznych, z których mo?na pozyska? znaczne ?rodki s? fundusze inwestycyjne oraz publiczny rynek kapita?owy. W kolejnych punktach omówione zostanie finansowanie kapita?em d?u?nym i udzia?owym, finansowanie po?rednie i bezpo?rednie oraz finansowanie poprzez rynek prywatny i publiczny. Przedstawione zostanie równie? znaczenie formy prawnej przedsi?biorstwa dla pozyskiwania kapita?u.


2.1. Czym ró?ni si? finansowanie kapita?em d?u?nym i kapita?em udzia?owym ?

Finansowanie kapita?em d?u?nym polega na po?yczaniu przez przedsi?biorstwo ?rodków na okre?lony czas. Po?yczaj?cy uzyskuje wówczas prawo do zwrotu kapita?u i odsetek, nie ma jednak prawa decydowania o sposobie dzia?ania przedsi?biorstwa. Natomiast przedsi?biorstwo zaci?ga d?ug, który w przysz?o?ci b?dzie musia?o sp?aci? wraz z odsetkami.

Finansowanie kapita?em udzia?owym polega natomiast na pozyskiwaniu przez przedsi?biorstwo ?rodków bezterminowo. Wp?acaj?cy ?rodki uzyskuje w zamian prawo do udzia?u w zyskach przedsi?biorstwa, a tak?e prawo do decydowania o sposobie jego dzia?ania. Oznacza to konieczno?? przekazania cz??ci kontroli nad przedsi?biorstwem podmiotom zewn?trznym, bez czego jednak pozyskanie przez przedsi?biorstwo znacznego kapita?u jest cz?sto niemo?liwe.
Pomi?dzy wysoko?ci? kapita?u d?u?nego i udzia?owego powinna istnie? równowaga. Zbyt niski poziom kapita?u d?u?nego cz?sto niepotrzebnie ogranicza stop? zwrotu z kapita?u udzia?owego, natomiast poziom zbyt wysoki podwy?sza ryzyko niewyp?acalno?ci.

Przyk?ady finansowania kapita?em d?u?nym, to zaci?gni?cie po?yczki, kredytu bankowego, lub emisja d?u?nych papierów warto?ciowych, takich jak np. obligacje. Natomiast finansowanie kapita?em udzia?owym, to wystawienie udzia?ów przez spó?k? z o.o. lub emisja przez spó?k? akcyjn? udzia?owych papierów warto?ciowych, czyli akcji.


2.2. Czym ró?ni si? finansowanie po?rednie od finansowania bezpo?redniego ?

Finansowanie po?rednie polega na pozyskiwaniu przez przedsi?biorstwo kapita?ów poprzez po?redników finansowych. Po?rednicy gromadz? ?rodki indywidualnych osób lub firm i inwestuj? je w wi?ksze przedsi?wzi?cia. Rol? po?redników spe?niaj? najcz??ciej takie instytucje jak banki, czy fundusze inwestycyjne.
Finansowanie bezpo?rednie polega natomiast na pozyskiwaniu przez przedsi?biorstwo kapita?ów wprost od inwestorów, bez udzia?u po?redników. Inwestorami mog? hyc zarówno osoby fizyczne, jak i firmy.

Zalet? finansowania po?redniego jest mo?liwo?? pozyskania od po?rednika wi?kszych ?rodków ni?. ?rodki jakie mo?na uzyska? od indywidualnych inwestorów. Jednak?e z finansowaniem tego rodzaju /.wi?zane s? koszty po?rednictwa.

Zalet? finansowania bezpo?redniego pozyskiwanego z prywatnych ?róde? jest zmniejszenie kosztów pozyskiwania kapita?u, natomiast problemem jest ograniczona wielko?? ?rodków jakimi dysponuj? poszczególni inwestorzy. Problem ten mo?na jednak rozwi?za? pozyskuj?c ?rodki bezpo?rednio od bardzo wielu inwestorów, co umo?liwia publiczny rynek kapita?owy.


2 3. Czym ró?ni si? finansowanie poprzez rynek prywatny i publiczny ?

Finansowanie poprzez rynek prywatny polega na pozyskiwaniu kapita?u zewn?trznego od ograniczonej, natomiast finansowanie poprzez rynek publiczny od bardzo du?ej liczby osób lub firm.


Zalet? finansowania poprzez rynek prywatny jest mo?liwo?? pozyskania kapita?u od okre?lonej osoby lub firmy, po koszcie nieco ni?szym ni? na rynku publicznym. Problemem mo?e by? natomiast ograniczona wielko?? ?rodków jakie mo?na pozyska? w ten sposób. Mo?e to uniemo?liwi? wykorzystanie rynku prywatnego jako ?ród?a kapita?ów o du?ej wielko?ci. Innym problemem na rynku prywatnym s? trudno?ci z wycen? przedsi?biorstwa przy sprzeda?y akcji. Ponadto, w zwi?zku z ma?? p?ynno?ci? rynku prywatnego, trudno jest szybko zby? na tym rynku posiadane akcje lub obligacje po godziwej cenie. Problemy te nie wyst?puj? na publicznym rynku kapita?owym.

Zalety finansowania przedsi?biorstwa poprzez rynek publiczny s? nast?puj?ce:
- mo?liwo?? pozyskania znacznych kapita?ów zarówno d?u?nych jak i udzia?owych - dzi?ki obecno?ci na rynku publicznym wielu inwestorów,
- mo?liwo?? wyceny i zbycia posiadanych obligacji lub akcji po cenie rynkowej, dzi?ki istnieniu rozwini?tego publicznego obrotu wtórnego papierami warto?ciowymi,
- bezp?atna, ogólnokrajowa reklama przedsi?biorstwa, co wynika z du?ego zainteresowania spó?kami publicznymi przez dziennikarzy, analityków finansowych, czy inwestorów,
- zwi?kszenie wiarygodno?ci przedsi?biorstwa, co wynika z poddania przedsi?biorstw publicznych ?cis?ym obowi?zkom informacyjnym oraz ich surowej ocenie przez rynek,
- bardzo u?atwione i tanie pozyskiwanie kolejnych kapita?ów dzi?ki uzyskanej przez przedsi?biorstwo wiarygodno?ci i presti?u.


Z finansowaniem poprzez rynek publiczny wi??? si? ponadto nast?puj?ce zagadnienia:
- zobowi?zanie przedsi?biorstwa do bie??cego i okresowego przekazywania do publicznej wiadomo?ci wszystkich istotnych informacji na temat jego sytuacji i dzia?alno?ci.
- mo?liwo?? istotnych zmian w strukturze udzia?owców poprzez ?atwo?? zakupu akcji przedsi?biorstwa na gie?dzie lub na rynku pozagie?dowym (mo?liwo?? ?atwego przej?cia kontroli nad firm? mo?na ograniczy? poprzez odpowiednie zapisy w statucie, co jednak cz?sto zmniejsza atrakcyjno?? emitowanych przez ni? akcji),
- konieczno?? poniesienia wydatków zwi?zanych z wprowadzeniem i obecno?ci? przedsi?biorstwa na publicznym rynku gie?dowym lub pozagie?dowym.

Pozyskiwanie ?rodków poprzez publiczny rynek kapita?owy przynosi ró?norodne korzy?ci, cho? wi??? si? z tym tak?e pewne zobowi?zania i wydatki. Korzy?ci s? tym wi?ksze, a wydatki relatywnie tym mniejsze, im wi?kszy pozyskuje si? kapita?. Rynek publiczny jest szczególnie dobrym miejscem na pozyskiwanie kapita?ów przez ma?e i ?rednic przedsi?biorstwa, które dynamicznie rozwijaj? si? i maj? du?e potrzeby kapita?owe trudne do zaspokojenia na rynku prywatnym, np. poprzez zaci?gni?cie kredytu.


2.4. Jakie znaczenie ma forma prawna przedsi?biorstwa ?

Mo?liwo?? skorzystania z niektórych metod finansowania uwarunkowana jest spe?nieniem okre?lonych wymaga? prawnych. Dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw szczególnie istotne znaczenie ma forma prawna prowadzonej dzia?alno?ci, zw?aszcza w przypadku pozyskiwania finansowania poprzez publiczny rynek kapita?owy.

Ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa cz?sto maj? form? spó?ki cywilnej, jawnej b?d? komandytowej, które szczególnie dobrze odpowiadaj? prowadzeniu dzia?alno?ci w mniejszym rozmiarze. Wymienione spó?ki s;; spó?kami osobowymi, co oznacza, ?e w ich dzia?aniu bardzo wa?n? rol? odgrywaj? wspólnicy, którzy nie tylko wnosz? kapita? do spó?ki, ale tak?e osobi?cie prowadz? wszystkie jej sprawy. Spó?ki takie nie maj? ponadto osobowo?ci prawnej, co oznacza, ?e nie mog? zaci?ga? zobowi?za? w swoim imieniu, lecz jedynie w imieniu wspólników. Zwi?ksza to ryzyko prowadzenia dzia?alno?ci, gdy? wspólnicy odpowiadaj? za zobowi?zania spó?ki ca?ym swoim maj?tkiem. Dodatkowo, ze wzgl?du na brak osobowo?ci prawnej, spó?ki osobowe nie mog? emitowa? papierów warto?ciowych, czyli akcji i obligacji.


W miar? rozwoju przedsi?biorstwa, konieczno?ci pozyskiwania znacznych kapita?ów zewn?trznych oraz wprowadzania do spó?ki nowych udzia?owców, przedsi?biorstwa dzia?aj?ce w formie spó?ek osobowych przekszta?cane s? w spó?ki kapita?owe, takie jak spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? lub spó?ka akcyjna. W spó?kach kapita?owych wspólnicy (udzia?owcy w spó?ce z o.o. lub akcjonariusze w spó?ce akcyjnej) wnosz? kapita? do spó?ki, lecz zazwyczaj nie prowadz? bezpo?rednio jej spraw. Spó?ki kapita?owe maj? rozbudowan? struktur? organów wewn?trznych. Sprawy spó?ki prowadzi zarz?d, prawid?owe dzia?anie spó?ki kontrolowane jest najcz??ciej przez rad? nadzorcz?, natomiast wspólnicy maj? mo?liwo?? wgl?du w dzia?anie spó?ki na walnym zgromadzeniu wspólników (udzia?owców lub akcjonariuszy). Spó?ki kapita?owe posiadaj? osobowo?? prawn?, co oznacza, ?e mog? zaci?ga? zobowi?zania w swoim imieniu. Zmniejsza to ryzyko prowadzenia dzia?alno?ci, gdy? wspólnicy odpowiadaj? za zobowi?zania spó?ki jedynie do wysoko?ci wniesionego kapita?u. Ponadto, ze wzgl?du na posiadan? osobowo?? prawn?, spó?ki kapita?owe mog? emitowa? papiery warto?ciowe - spó?ki z o.o. obligacje, natomiast spó?ki akcyjne obligacje i akcje (udzia?y w spó?kach z o.o. nie s? papierami warto?ciowymi). Najwi?ksze przedsi?biorstwa, które pozyskuj? bardzo du?e kapita?y od szerokiego grona inwestorów, maj? najcz??ciej form? spó?ki akcyjnej.

Posiadanie osobowo?ci prawnej ma szczególnie istotne znaczenie i warunkuje mo?liwo?? pozyskiwania kapita?u od funduszy inwestycyjnych oraz poprzez publiczny rynek kapita?owy. Fundusze inwestuj? zazwyczaj w przedsi?biorstwa przez obejmowanie udzia?ów (w spó?kach z o.o.) lub akcji (w spó?kach akcyjnych), dzi?ki czemu nie tylko dostarczaj? przedsi?biorstwom kapita?, ale tak?e wspieraj? je w zarz?dzaniu i kontroluj? ich dzia?alno??. Natomiast pozyskiwanie finansowania poprzez publiczny rynek kapita?owy, co trzeba wyra?nie podkre?li?, mo?liwe jest wy??cznie poprzez publiczn? emisj? obligacji lub akcji (papierów warto?ciowych). Poniewa? udzia?y w spó?kach z o.o. nic s? papierami warto?ciowymi, wi?c spó?ki z o.o. nie mog? poprzez publiczny rynek kapita?owy pozyskiwa? kapita?u udzia?owego, a jedynie kapita? d?u?ny. Na rynku publicznym spó?ki z o.o. mog? emitowa? jedynie obligacje, natomiast spó?ki akcyjne zarówno obligacje jak i akcje.

Ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa, dzia?aj?ce w formie spó?ki osobowej, które chc? pozyska? kapita? od funduszy inwestycyjnych lub poprzez publiczny rynek kapita?owy musz? najpierw zmieni? form? na jedn? ze spó?ek kapita?owych. Spó?k? osobow? (cywiln?, jawn? lub komandytow?) mo?na przekszta?ci? w spó?k? kapita?ow? (z o.o. lub akcyjn?) na przyk?ad poprzez podj?cie nast?puj?cych kroków: 1) utworzenie odpowiedniej spó?ki kapita?owej (z o.o. lub akcyjnej), 2) wniesienie do niej wk?adu (tzw. aportu) w postaci przedsi?biorstwa prowadzonego dotychczas przez spó?k? osobow? i obj?cie w zamian udzia?ów (spó?ka z o.o.) lub akcji (spó?ka akcyjna), 3) zlikwidowanie dotychczasowej spó?ki osobowej.


dalej »
 
 
biznes katalog stron