Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomości franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomości
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Szukam Inwestora arrow Wiedza - Szuk. Inwestora arrow Najwa?niejszy - Akt notarialny
czwartek, 17 styczeń 2019
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - BranÂża Reklamowa
WynajmĂŞ Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, ÂświĂŞtochÂłowice
na SprzedaÂż Bardzo Dochodowa Restauracja
na SprzedaÂż Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
Styczeń 2019
P W Ś C P S N
311 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Odwiedziło nas już: 23904691
Najwa?niejszy - Akt notarialny Drukuj E-mail
Umowa sprzeda?y, maj?ca za przedmiot nieruchomo?? - zarĂłwno jednoetapowa (zobowi?zuj?co - rozporz?dzaj?ca), jak i rozdzielona na dwa akty: zobowi?zuj?cy i rozporz?dzaj?cy - musi by? zawarta w formie aktu notarialnego.

Forma ta jest zastrze?ona pod rygorem niewa?no?ci. Oznacza to, ?e zawarcie umowy sprzeda?y nieruchomo?ci w innej formie (ustnej lub zwyk?ej pisemnej) poci?ga za sob? niewa?no?? takiej czynno?ci prawnej. Je?li wi?c zrezygnujemy z us?ug notariusza, to nasza umowa nie przeniesie w?asno?ci nieruchomo?ci - nadal to my b?dziemy jej w?a?cicielami. Umowa nieformalna, je?li zostanie wykonana, to wywo?a tylko ten skutek, ?e nasz kontrahent stanie si? posiadaczem nieruchomo?ci. Nie b?dzie on jednak w?a?cicielem.

WymĂłg formy aktu notarialnego zwi?zany jest z konieczno?ci? zapewnienia pewno?ci i bezpiecze?stwa obrotu nieruchomo?ciami. Ma rĂłwnie? na celu zabezpieczenie fiskalnych interesĂłw pa?stwa. Akt notarialny daje najwi?ksz? gwarancj?, ?e wola stron b?dzie wyra?ona po odpowiednim namy?le oraz w sposĂłb precyzyjny. Ponadto przy zawieraniu takiej umowy notariusz pobierze nie tylko taks? notarialn? i podatek VAT, ale tak?e i op?at? skarbow?, ktĂłr? przeka?e do w?a?ciwego urz?du skarbowego, dzi?ki czemu nie ucierpi? wp?ywy Skarbu Pa?stwa.

 Akt notarialny powinien zawiera? nast?puj?ce elementy:
- dat? jego sporz?dzenia (dzie?, miesi?c, rok), a w razie potrzeby lub na ??danie strony tak?e godzin? i minut? rozpocz?cia i podpisania aktu,
- miejsce jego sporz?dzenia,
- dane dotycz?ce notariusza - jego imi?, nazwisko, siedzib? kancelarii,
- dane dotycz?ce osĂłb bior?cych udzia? w akcie:
  a) co do osĂłb fizycznych - imi? (imiona), nazwisko, imiona rodzicĂłw, miejsce zamieszkania,
  b) co do osĂłb prawnych i innych jednostek organizacyjnych - nazw? i siedzib? oraz dane dotycz?ce osĂłb dzia?aj?cych w ich imieniu, ich przedstawicieli i pe?nomocnikĂłw,
- o?wiadczenia stron, z powo?aniem na okazane przez nie dokumenty; w przypadku sprzeda?y nieruchomo?ci dokumentami tymi s? odpisy z ksi?gi wieczystej, za?wiadczenia o osobach zameldowanych w danym domu czy lokalu, ew. za?wiadczenia o niezaleganiu z op?atami za mieszkanie i inne, wed?ug ustale? stron,
- stwierdzenie, ?e akt zosta? odczytany, przyj?ty i podpisany,
- podpisy bior?cych udzia? w akcie oraz ew. osĂłb obecnych przy jego sporz?dzaniu,
- podpis notariusza.


dalej »
 
 
biznes katalog stron